Open post

Voľby v Prešovskom kraji

Voľby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Vo voľbách si občania vyberajú politických zástupcov, ktorí ich reprezentujú počas volebného obdobia. Na území Slovenskej republiky si občania volia svojich politických zástupcov vo viacerých voľbách, ktoré sa konajú pravidelne každých 4 alebo 5 rokov. Medzi najvýznamnejšie voľby, ktoré sa konajú...

Open post

Priemyselné parky a investičný potenciál Prešovského kraja

Dňa 29.9.2022 sa v priestoroch Úradu PSK uskutočnila SMART konferencia, ako súčasť aktivity č. J.1.1. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV v rámci projektu SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť, ktorý je podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa. Konferenciu tvorili štyri hlavné bloky, v rámci ktorých vedúci odborov a oddelení Úradu PSK viedli panelové diskusie s expertmi z domáceho a zahraničného prostredia s bohatými skúsenosťami. Prvý blok, a zároveň...

Open post

Projektové zámery miest a obcí – Programové obdobie 2021-2027

Inštitút rozvoja pod Odborom strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PSK) využíva (nielen) pri príprave nového programového obdobia moderné nástroje pre vizualizáciu dát. V snahe čo najlepšie identifikovať problémy, ako aj investičné zámery jednotlivých častí regiónu s dôrazom na transparentnosť pripravili analytici prehľadnú tematickú mapu zverejnenú na Geoportáli Prešovského kraja, postavenú nad dátami zozbieranými od zástupcov...

Open post

Prehľad kvality mostov v Prešovskom kraji v rokoch 2020 a 2021

Slovenská správa ciest (SSC) už dlhšiu dobu poskytuje viaceré kvalitné otvorené dáta prostredníctvom svojej cestnej databanky. Vďaka tomu bolo možné spracovať zaujímavé dáta o mostoch v Prešovskom kraji a vizualizovať ich pomocou Microsoft PowerBI dashboardov. V dashboarde sú dostupné dáta aktuálne k 1.1.2020 (2020) a 1.1.2021 (2021), vďaka čomu je možné porovnávať medziročné zmeny. Údaje...

Open post

geOrchestra – Prezentácia platformy pred komunitou

Vo všeobecnosti, sa priestorové informácie stávajú kľúčovým prvkom politík miestneho a regionálneho rozvoja. Vďaka pokroku v oblasti výpočtovej techniky, satelitných snímok a analýzach údajov sú globálne využívané širokou škálou zainteresovaných strán na analýzu zložitých situácií, na informované rozhodnutia a komunikáciu s verejnosťou. Avšak verejné inštitúcie stále čelia viacerým problémom pri riešení priestorových údajov, a to...

Open post

Automatizovaný import údajov – harvestery

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zriadil v roku 2019 analyticko-strategické oddelenie „Inštitút rozvoja,, pričom medzi hlavné úlohy oddelenia patrí vytváranie analýz pre verejné politiky PSK, poskytovanie otvorených údajov občanom či tvorba rôznych dátových a mapových aplikácií pre občanov alebo pre interné potreby PSK. Aby mohlo oddelenie plniť svoje úlohy, potrebuje pracovať s množstvom interných údajov. Avšak výlučne...

Open post

Časová dostupnosť miest PSK

Dosiahnuteľnosť/dostupnosť komodít, tovarov a služieb sa stala v posledných rokoch rozhodujúcou pre podnikové stratégie a iné. Na tento účel môžeme na základe primárnych dát alebo online služieb pomocou metódy izochrónnych línií spájať miesta s rovnakou časovou dostupnosťou. Tak vieme zistiť, ktoré oblasti, a teda objekty, javy a služby sú dosiahnuteľné v danom čase alebo vzdialenosti....

Open post

Zber údajov o prímestskej autobusovej doprave

Prímestská autobusová doprava (PAD) pri enormnom náraste trhu s osobnou mobilitou čelí v súčasnosti rôznym výzvam. Na to, aby sme dokázali rýchlo reagovať na modalitu obyvateľstva a konkurovať nárastu individuálnej dopravy, ktorá prináša aj negatíva v podobe zahusťovania cestnej premávky, potrebujeme presné a kvalitné dáta. Presné mapovanie polohy a stavu PAD môže pomáhať pri rozhodovaní a operatívnom plánovaní nielen verejnej dopravy,...

Open post

Spolupráca PSK – NCZI pri informovaní o šírení koronavírusu

Oficiálnym národným zdrojom informácií nielen o koronavíruse na Slovensku je Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI), ktoré pre tieto účely využíva portál korona.gov.sk. Súčasťou portálu je tzv. „business intelligence“ rozhranie vrátane mapy výskytu pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19. Práve pre účely dennej aktualizácie údajov v mape potrebovalo NCZI disponovať údajmi o zemepisných šírkach a dĺžkach definičných bodov...

Scroll to top