Právne informácie

Podmienky používania platformy

Podmienky používania Platformy pre regionálnu infraštruktúru priestorových informácií Prešovského kraja je možné rozdeliť do týchto oblastí:

Podmienky používania webového portálu geopresovregion.sk

Vo väčšine prípadov je na príspevky (články, texty, fotografie a p.) publikované na webstránke geopresovregion.sk použitá licencia Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY. Prevzaté alebo špecifické príspevky môžu mať odlišnú licenciu, ktorá je explicitne vyjadrená na konci príspevku.

Podmienky používania riešenia geOrchestra

geOrchestra je bezplatné, modulárne a interoperabilné softvérové riešenie pre Infraštruktúru priestorových dát (Spatial Data Infrastructure), ktoré spĺňa požiadavky smernice INSPIRE v Európe.

Na všetky moduly geOrchestra sa vzťahuje licenčné podmienky podľa GNU GPL v3 licencie s výnimkou:

JASIG CASApache License, verzia 2.0,

GeoNetwork & GeoServerGPL v2,

GeoWebCacheLGPL.

Hlavné knižnice používajú kombináciu licencií kompatibilných s Open Source licenciou:

GeoToolsLGPL,

OpenLayers & GeoExt – štýl BSD,

ExtJSGPL v3,

proj4jsMIT.

Podmienky používania metadát a dát

Povinnosť prideľovať metadátam a dátam licenciu vyplýva zo:

  • Zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), na základe ktorého je nevyhnutné chrániť práva a oprávnené záujmy autora prostredníctvom licenčnej zmluvy.
  • Výnosu 55/2014 Z.z., podľa ktorého musia byť údaje poskytované otvoreným spôsobom umožňujúcim voľné opakované použitie informácií s právnou oporou.
  • Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) §5a §21, ktoré definujú povinné zverejňovanie informácií, ktoré nepodliehajú pod autorský zákon, ako aj ďalších informácií spadajúcich pod opakované použitie informácií.
  • Zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, ktorý definuje v §3 1a vyšší územný celok ako povinnú osobu v oblasti zabezpečenia dostupnosti priestorových údajov a metaúdajov §4 a §5.

Všetky metadáta a dáta poskytované cez platformu geopresovregion.sk majú svoje vlastné licencovanie. V prevažnej miere je použitá licencia Creative Commons Attribution License 4.0 CC0 a CC-BY.

Ak je autorom metadát a dát Úrad PSK uplatňuje sa na použitie metadát a dát medzinárodná verejná licencia Creative Commons Attribution License 4.0 CC0 (voľná licencia).

Správca obsahu a technický správca

Technickým správcom správcom a správcom obsahu Platformy pre regionálnu infraštruktúru priestorových informácií Prešovského kraja (geopresovregion.sk) je:

Prešovský samosprávny kraj

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia,

Oddelenie inštitút rozvoja PSK

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

Otázky ohľadom obsahu, technických záležitostí a funkčnosti je možné posielať na e-mail: geopresovregion(at)vucpo.sk alebo kontaktovať na čísle +421 51 7081 591 (Ing. Marek Hudák)

Vyhlásenie o prístupnosti

Platforma pre regionálnu infraštruktúru priestorových informácií Prešovského kraja (geopresovregion.sk) je v procese testovania prístupnosti podľa Zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení.

GDPR

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:

JUDr. Soňa Slovjaková, e-mail: sona.slovjakova(at)vucpo.sk

Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji:

Cookies

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Používaním cookies vytvárame bezpečnejší a efektívnejší web pre našich používateľov.

Scroll to top