Open post

Školenia pre samosprávu: Otvorené dáta, Dátová gramotnosť, Práca s geodátami a priestorovými údajmi v geoportáloch

Prešovský samosprávny kraj (PSK), Odbor strategického rozvoja Úradu PSK, sa vyše roka intenzívne venuje príprave nového programového obdobia. Do procesu prípravy sú aktívne zapájané samosprávy, konkrétne sa zapájajú prostredníctvom zaslaných projektových zámerov a vyplnených dotazníkov. Na základe dát zozbieraných z územia (projektové zámery, dotazníky) bolo vytvorených niekoľko výstupov, ktoré sú spracované inovatívnymi metódami a prezentované inovatívnymi nástrojmi: Tematická...

Open post

Projektové zámery miest a obcí – Programové obdobie 2021-2027

Inštitút rozvoja pod Odborom strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PSK) využíva (nielen) pri príprave nového programového obdobia moderné nástroje pre vizualizáciu dát. V snahe čo najlepšie identifikovať problémy, ako aj investičné zámery jednotlivých častí regiónu s dôrazom na transparentnosť pripravili analytici prehľadnú tematickú mapu zverejnenú na Geoportáli Prešovského kraja, postavenú nad dátami zozbieranými od zástupcov...

Open post

Analýza dostupnosti zastávok prímestskej autobusovej dopravy k zastávkam železničnej dopravy

Na základe spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom a Prešovskou univerzitou bola v rámci diplomovej práce študenta odboru geografie a aplikovanej geoinformatiky vytvorená analýza dostupnosti zastávok prímestskej autobusovej dopravy k zastávkam železničnej dopravy. Jej cieľom bolo lokalizovať zastávky prímestskej autobusovej dopravy nachádzajúce sa vo vhodnej vzdialenosti od zastávok železničnej dopravy, ktoré môžu slúžiť pre identifikáciu prestupných...

Open post

Prehľad zaočkovanosti podľa miest/obcí, okresov a krajov

Dávame vám do pozornosti dashboard Prehľad o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí, ktorý vznikol v spolupráci Únie miest Slovenska a Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci platformy pre otvorené dáta o.z. ALVARIA na základe spolupráce s Inštitútom zdravotných analýz MZ SR. Prešovský samosprávny kraj je členom platformy pre otvorené dáta občianskeho združenia ALVARIA.

Open post

Organizujeme konferenciu o otvorených dátach v samospráve, pripojte sa!

Pozývame Vás na online konferenciu „Otvorené dáta v samospráve“, ktorá sa uskutoční dňa 24.3.2021 o 8:30. Cieľom konferencie je: priblížiť potenciál otvorených dát v prostredí samosprávy, ich dôležitosť pre podporu inovácií a využitia pre lepšie strategické plánovanie a rozvoj, načrtnúť spôsoby publikovania otvorených dát, predstaviť príklady dobrej praxe zo Slovenska i zahraničia, informovať o pripravovanej...

Open post

Automatizovaný import údajov – harvestery

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zriadil v roku 2019 analyticko-strategické oddelenie „Inštitút rozvoja,, pričom medzi hlavné úlohy oddelenia patrí vytváranie analýz pre verejné politiky PSK, poskytovanie otvorených údajov občanom či tvorba rôznych dátových a mapových aplikácií pre občanov alebo pre interné potreby PSK. Aby mohlo oddelenie plniť svoje úlohy, potrebuje pracovať s množstvom interných údajov. Avšak výlučne...

Open post

Nezamestnanosť v júni opäť rástla, výnimkou sú Poprad a Kežmarok

Po Nitrianskom kraji vzrástla miera evidovanej nezamestnanosti v júni najvýraznejšie práve v Prešovskom kraji a to na úroveň 11,18 % (+ 0,25 perc.bodu), vyplýva to zo štatistík nezamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). Naopak, len minimálny rast (+ 0,04 perc.bodu) bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji. Zatiaľ čo v máji predstavoval rast miery evidovanej...

Open post

Kraj rozdelil miliónové dotácie, ponúkame mapový prehľad projektov

Dňa 22.06.2020 na 21.zasadnutí Zastupiteľstva PSK poslanci schválili udelenie dotácií z vlastných príjmov PSK v rámci Mikroprogramu PSK 1,01 miliónov € pre 432 úspešných žiadateľov, pričom o dotáciu požiadalo v troch programoch (Šport, Kultúra, Sociálne služby) celkom 579 žiadateľov (takmer 75% úspešnosť). Mapový prehľad všetkých podporených projektov z Mikroprogramu PSK nájdete v kategórii Tématické mapy,...

Open post

Časová dostupnosť miest PSK

Dosiahnuteľnosť/dostupnosť komodít, tovarov a služieb sa stala v posledných rokoch rozhodujúcou pre podnikové stratégie a iné. Na tento účel môžeme na základe primárnych dát alebo online služieb pomocou metódy izochrónnych línií spájať miesta s rovnakou časovou dostupnosťou. Tak vieme zistiť, ktoré oblasti, a teda objekty, javy a služby sú dosiahnuteľné v danom čase alebo vzdialenosti....

Scroll to top