geOrchestra – Prezentácia platformy pred komunitou

Vo všeobecnosti, sa priestorové informácie stávajú kľúčovým prvkom politík miestneho a regionálneho rozvoja. Vďaka pokroku v oblasti výpočtovej techniky, satelitných snímok a analýzach údajov sú globálne využívané širokou škálou zainteresovaných strán na analýzu zložitých situácií, na informované rozhodnutia a komunikáciu s verejnosťou.

Avšak verejné inštitúcie stále čelia viacerým problémom pri riešení priestorových údajov, a to najmä: 

 • priestorové údaje často chýbajú alebo sú neúplné; 
 • priestorové dátové súbory sa často nemôžu kombinovať s inými priestorovými dátovými súbormi; 
 • systémy na vyhľadávanie, prístup a používanie priestorových údajov často fungujú len izolovane a nie sú navzájom prepojené; 
 • kultúrne, inštitucionálne, finančné a právne prekážky zabraňujú ukladaniu a opätovnému využívaniu existujúcich priestorových údajov.

Na tento stav zareagovala Európska komisia v roku 2007 v podobe iniciativy INSPIRE a spolu s ďalšie štátmi sa snažia o nasadzovanie infraštruktúry priestorových informácií (SDI), ktorá poskytuje komplexné riešenie problému. SDI možno definovať ako rámec politiky, inštitucionálnych usporiadaní, technológií, údajov a ľudí, ktorý umožňuje zdieľanie a efektívne využívanie geopriestorových informácií štandardizáciou formátov a protokolov pre prístup a interoperabilitu (schopnosť rôznych systémov spolupracovať a poskytovať si navzájom rôzne služby).

INSPIRE

INSPIRE je iniciatívou Európskej komisie (EK) a členských štátov Európskej únie ako aj EFTA krajín (European Free Trade Association). Táto smernica EK a Rady (2007/2/ES) vstúpila do platnosti 14. marca 2007 s cieľom vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie Európskej infraštruktúry priestorových informácií. Stanovuje všeobecné pravidlá pre vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu environmentálnych politík a politík, ktoré majú dopad na životné prostredie. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov. Poznáme základné princípy INSPIRE (inspire.gov.sk):

 • údaje sú zbierané iba raz a na takej úrovni, kde je to najefektívnejšie
 • možnosť bezproblémovo kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov a zdieľať ich medzi mnohými užívateľmi a aplikáciami
 • priestorové údaje vytvárané na jednej úrovni štátnej správy a používané ďalšími úrovňami
 • priestorové údaje budú dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle používanie
 • jednoduchšie vyhľadávanie dostupných priestorových údajov, vyhodnotenie  vhodnosti ich použitia na daný účel a sprístupnenie informácie za akých podmienok je možné tieto údaje použiť

Čo z toho vyplýva pre regionálnu samosprávu? Podľa zákona 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie § 3 je povinnou osobou (PO) osoba, ktorá je povinná zúčastňovať sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a je povinná zhromažďovať, uchovávať, poskytovať a šíriť jednotlivé jej zložky. Na základe písmen a) je PO ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok a vo vzťahu k samosprávnej pôsobnosti aj obec. 

Z uvedeného vyplýva, že aj orgány samosprávy môžu byť tak platnými partnermi pri vytváraní a správe priestorových informácií na svojom území, a zároveň prispievať vybranými zdrojmi do národnej SDI.

geOrchestra v našom kraji

Open Source regionálnu SDI (rSDI) platformu máme nasadenú už od júna 2019. Toto riešenie pomohlo nasmerovať aktivitu budovania dátovej platoformy PSK širším smerom a teda, upriamila pozornosť nie len na interné dáta PSK a ich správu, ale práve na analýzu čo najväčšieho množstva dát v regióne, ktoré majú potenciál vstupovať do rozhodovacích procesov. Viac ako 80% z týchto dát má potenciál pre priestorovú lokalizáciu. 

geOrchestra je bezplatný, modulárny a interoperabilný softvér pre infraštruktúru priestorových informácií. Bol vytvorený v roku 2009 pre naplnenie požiadaviek smernice INSPIRE v Európe a medzi prvými regiónmi, ktorý ju nasadli bol francúzsky región Bretónsko. Obsahuje tri základné komponenty (GeoNetwork, GeoServer, Mapfishapp + niekoľko ďalších) popísané v nasledujúcej schéme.

Schéma pracovných postupov Geoinfraštruktúry PSK (J. Pommier, 2020)

Schéma pracovných postupov Geoinfraštruktúry PSK (J. Pommier, 2020)

Na začiatku ich úspešného príbehu stáli traja kľúčoví aktéri a to regionálna samospráva, štátna divízia a domovská univerzita. Takýto typ partnerstiev je založený na spoločnom cieli zúčastnených, a to vybudovaní komplexnej databázy kvalitných, aktuálnych a čo v najväčšej miere otvorených informácií, najmä priestorových informácií, ako sú napríklad základná či technická infraštruktúra, demografia a socioekonomické dáta lokalizované na čo najnižšiu úroveň, či lákavé informácie z oblasti cestovného ruchu a ochrany prírody. 

Po absolvovaní týždennej stáže v decembri 2018 vo francúzskom regióne Bretónsko, kde na spomínanej platforme už viac ako 10 rokov budujú takýto druh rSDI. 

Pochopili sme, ako môže regionálne SDI fungovať, jeho komplexnú filozofiu a aplikačné možnosti. Vrátili sme sa domov s kľúčovým poznaním, ako spravovať rSDI a čo od neho očakávať. Napríklad sme sa dozvedeli, že:

 • raw údaje nie sú veľmi užitočné ak ich nedokážeme správne reprezentovať;
 • dáta potrebujeme prezentovať ako službu a dobre ich propagovať na platforme;
 • ak chceme robiť veci ináč, tak potrebujeme na to odvahu (bottom – up);
 • je potrebné hľadať problém a nie technológiu či komplexné riešenia.

Preto si dovolíme tvrdiť, že pri tomto poznaní má PSK možnosť sa stať strategickým integrátorom politík regionálneho rozvoja na svojom území hlavne prostredníctvom nadviazania čo najväčšieho množstva partnerstiev v regione, či už s jednotlivými miestnymi samosprávami alebo inými aktéri v území.

Kontakt s komunitou

Pri každom Open Source (OS) projekte je veľmi dôležité udržiavať kontakt s komunitou. Podobne ako to definuje guru slobodného softvéru R. Stallman (2002 in Michalková 2017), kde práve 3. slobodou je sloboda vylepšovania programu a zverejňovania jeho vylepšení verejnosti tak, aby z toho mala prospech celá komunita. Komunita predstavuje najzásadnejší princíp vývoja OS softvéru. Ide o skupinu stoviek či dokonca tisícok ľudí s rôznymi záujmami, pozadím či motiváciou. OS komunita však nie je len o spoločenstve samotných vývojárov softvéru, ale je rovnako aj komunitou používateľov, ktorí sú pri tomto modeli vnímaní ako spoluvývojári. Podľa Raymonda (1999 in Michalková 2017) je to „najschodnejšia cesta k rýchlemu vylepšovaniu kódu a účinnému odstraňovaniu chýb.“ Spolupráca v zmysle „viac hláv, viac rozumu“ ako aj tesná spätná väzba od kompetentnej skupiny používateľov je veľmi dôležitá pre vývoj, pretože viac ľudí má viac dobrých nápadov a vyvíja lepšie riešenia a spoluvývojári zasa do projektu prinášajú poznatky z cieľovej skupiny produktu (Zajac 2005 in Michalková 2017).

Aj na základe pocitu spolupatričnosti ku komunite tvorcov projektu geOrchestra, ale zároveň aj motivácie ďalej prispievať do tohto projektu sme sa 1. Marca 2021 zúčastnili podujatia geOrchestra live, ktorá je súčasťou série popularizačných videokonferencií organizovaných priamo kanálom projektu.

Na tomto podujati sme prezentovali náš Success Story ohľadom vytvorenia platformy rSDI od nuly, až po súčasný stav, kde dnes disponujeme bezmála 200 otvorenými datasetmi, 14 webmapovými aplikáciami a integrujeme 12 dátových zdrojov.

Referencie:

Jana Michalková: Ako fungujú skupiny používateľov QGIS vo svete, dizertačná práca (Prešov, 2017).

INSPIRE: Národná infraštruktúra priestorových informácií, inspire.gov.sk

Scroll to top