O geoportáli

„Nová ropa“, či „dáta nad zlato“. Aj takéto termíny v súčasnej dobe definujú výhodu a potrebu disponovania kvalitnými údajmi či už v súkromnej, ale aj verejnej sfére, kde bez dostatočného poznania regiónu (mesta, krajiny) nie je možné prijímať kvalitné rozhodnutia pre kvalitný život.

Naša/vaša platforma

Tím zanietených ľudí preto už niečo vyše roka buduje na Úrade Prešovského samosprávneho kraja geoportál, na ktorom Vás vítame. Geoportál slúži ako platforma pre integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape (priestorové informácie). Cieľovými skupinami používateľov platformy sú:

  • verejnosť – z dôvodu transparentného poskytovania širokospektrálnych informácií o regióne,
  • Prešovský samosprávny kraj – pre kvalitné rozhodovanie na základe priestorových informácií a vhodné nastavenie politík v niekoľkých oblastiach života (regionálny rozvoj, zdravotníctvo, sociálna oblasť,…),
  • podnikateľský sektor – pre monitorovanie a analýzu demografických a ekonomických ukazovateľov v priestore a následne rozhodovanie sa na základe týchto informácií,
  • akademický sektor – pre štúdium a skúmanie rôznych skutočností a javov v regióne, pre využitie mapových podkladov v seminárnych alebo záverečných prácach.

Všetky nástroje, ktoré využívame, majú otvorený kód – tzv. Open Source.

Základné pojmy

Dátový katalóg v katalógu nájdete datasety, ktoré sa bezprostredne dotýkajú územia samosprávneho kraja. V dátovom katalógu sú zahrnuté pôvodné dáta samosprávneho kraja a taktiež dáta, ktoré sa o kraji zbierajú na národnej úrovni. Každý dataset má svoje metadáta (dáta o dátach), ktoré popisujú o aký typ dát ide, čo predstavujú a z akého zdroja sú čerpané. Všetky datasety (a metadáta) je možné priamo z katalógu stiahnuť vo formáte CSV alebo si ich jednoducho pridať ako vrstvu do mapového prehliadača.

Mapový prehliadač – online mapový prehliadač, ktorý slúži na prehliadanie a analýzu priestorových dát. Umožňuje pridať dáta z dátoveho katalógu, vrstviť jednotlivé dáta nad sebou, merať, porovnávať a pod. Z prostredia mapového prehliadača je možné stiahnuť dáta nielen vo formáte CSV či JSON, ale aj v iných formátoch pre priestorové údaje (GML, KML, SHAPEFILE).

Tematická mapa – slúži na jednoduché, rýchle a zrozumiteľné poskytnutie informácií v čo najdostupnejšej a najjednoduchšej forme. Kombináciou vrstiev a pohľadov cez jednotlivé ukazovatele je možné priblížiť používateľovi tematický obsah v danom území.

Dashboard – v preklade „prístrojová doska“ alebo manažérsky pult je zobrazovacie prostredie reportingu, ktoré na jednom mieste prezentuje preddefinované zostavy a prehľady s aktuálnymi informáciami o danej spoločnosti, či problematike. Zobrazuje len dôležité skutočnosti a nezahlcuje užívateľa veľkým objemom údajov, ktoré by mohli odvádzať pozornosť od podstatných informácií.

Dôležitým elementom pri budovaní platformy sú „dátové partnerstvá“ s lokálnymi aj národnými subjektami. Sme teda otvorení každej spolupráci na výmene dát.

Veríme, že na geoportáli nájdete veľa zaujímavých informácií. Každodenne pracujeme na jeho skvalitnení a na integrácii nových dát s metadátami. V prípade otázok alebo námetov nás, prosím, kontaktujte na geopresovregion@vucpo.sk, alebo nám nechajte správu prostredníctvom formulára. Iba vďaka dobrej spätnej väzbe môžeme našu prácu robiť lepšie 😊.

Geoportál tím

Scroll to top