Open post

Deviatakom pri výbere strednej školy uľahčí rozhodovanie aj nový web

V dňoch 4. – 6.októbra 2019 sa v Prešove konal 2.Šarišský hackathon – programátorská súťaž, ktorej organizátorom boli Mesto Prešov v spolupráci s Prešovským samosprávny krajom (PSK). Na príprave dát a samotnej organizácii hackathonu participoval aj náš „GIS tím“. Víťazným produktom je web o stredných školách (www.kampo.sk), ktorého autorom je Marek Gogoľ. Jeho cieľom je...

Open post

Pripravujeme sa na prvý Missing Maps MAPATHON na PSK

Aj v dnešnej dobe, kedy si myslíme, že nás GPS navigácie dovedú kamkoľvek, nájdeme na Zemi miesta, ktoré nie sú zmapované – tzv. „silent places“. Podrobný obraz krajiny a popis konkrétnych oblastí je pritom kľúčový pri plánovaní napríklad humanitárnej pomoci. Lekárske či humanitárne tímy môžu bez máp len ťažko plánovať očkovacie kampane, vyhodnocovať zdravotnícke dáta...

Open post

Dáta Štatistického úradu – základné údaje pre poznanie regiónu

V júni 2019 Prešovský samosprávny kraj (PSK) oslovil Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) s návrhom spolupráce pri tvorbe Regionálnej infraštruktúry priestorových informácií (rIPI) územia a to predovšetkým v oblasti poskytovania štatistických údajov, ktoré vznikajú pri plnení kompetencií vo výkone verejnej správy, pre potreby efektívneho strategického a koncepčného plánovania rozvoja regiónu. Návrh smeroval k témam: Demografia...

Open post

Poloniny trail – príbeh jedného mapovania

Článok je venovaný tvorbe multimodálnej turistickej trasy, technológiám, ktoré pomohli pri rozhodovaní o podobe investícií, ako aj metódam pre delimitáciu priebehu uvedeného turistického okruhu a o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK), Svetovou bankou (SB), Prešovskou univerzitou (PU) a expertmi. Ideový zámer PSK sa v rámci výstupov Akčného plánu iniciatívy Catching-up Regions (CuRI) zaviazalo účinne...

Open post

Lepšie OpenData vďaka spolupráci PSK a ÚPSVaR-u

Údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) o štatistikách  nezamestnanosti možno zaradiť medzi základné údaje, ktorých pôvodcami sú štátne inštitúcie. Disponovanie kvalitnými, aktuálnymi a štruktúrovanými údajmi z ÚPSVaR-u je pre prijímanie efektívnych rozhodnutí a správne nastavenie politík nevyhnutnosťou – obzvlášť pre Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý je aj z pohľadu nezamestnanosti najmenej rozvinutým regiónom Slovenska. Z toho dôvodu sme...

Scroll to top