Priemyselné parky a investičný potenciál Prešovského kraja

Dňa 29.9.2022 sa v priestoroch Úradu PSK uskutočnila SMART konferencia, ako súčasť aktivity č. J.1.1. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV v rámci projektu SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť, ktorý je podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Konferenciu tvorili štyri hlavné bloky, v rámci ktorých vedúci odborov a oddelení Úradu PSK viedli panelové diskusie s expertmi z domáceho a zahraničného prostredia s bohatými skúsenosťami.

Prvý blok, a zároveň prvá panelová diskusia bola vedená Odborom strategického rozvoja a venovala sa téme „Kraj Príležitostí“. Diskusie sa zúčastnil aj samotný predseda Prešovského samosprávneho kraja, Milan Majerský. Na záver diskusie predseda predstavil propagačný materiál analytickej a GIS jednotky Odboru strategického rozvoja, ktorého názov je totožný s témou diskusie.

Propagačný materiál má za úlohu prezentovať kraj s ohľadom na jeho investičný potenciál. Je vyhotovený v slovenskom a anglickom jazyku a skladá sa z 3 častí a obalu. Prvou časťou je Skladacia mapa priemyselných parkov v Prešovskom kraji spolu so základnými informáciami o kraji. Nasleduje Všeobecný materiál o Prešovskom kraji pre investorov, ktorý sa podrobnejšie venuje polohe kraja, obyvateľstvu, vzdelávaniu, podnikateľskému prostrediu a doprave v kraji. Posledný materiál má názov Vybrané priemyselné parky v Prešovskom kraji, ktorý sa podrobnejšie venuje všetkým priemyselným parkom v Prešovskom kraji, ktoré sú evidované v databáze SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu).

Propagačné materiály na EXPO REAL Mníchov 2022

Propagačné materiály predstavené na SMART konferencii cestovali spolu s našimi kolegami na medzinárodný veľtrh EXPO REAL Mníchov 2022. Veľtrh trvá 3 dni, koná sa každý október už od roku 1998 a patrí medzi najväčšie veľtrhy nehnuteľností a investícií v Európe. V roku 2021 sa tam zišlo takmer 1200 vystavovateľov z 29 krajín a takmer 20 000 účastníkov z 52 krajín.

Cieľom účasti na veľtrhu je predstaviť náš kraj v zahraničí a poukázať na možnosti investovania v Prešovskom kraji, predovšetkým v oblasti priemyselnej výroby. Okrem toho ide aj o nadviazanie kontaktov, partnerstiev a spoluprác s rôznymi subjektmi a regiónmi.

Vytlačené papierové propagačné materiály nie sú jediné, čo cestovalo s našimi kolegami do Mníchova. Pre túto príležitosť bola na našom geoportáli vytvorená interaktívna tematická mapová aplikácia v dvoch jazykových mutáciách (slovenskej a anglickej). Záujemcovia si v tejto aplikácii vedia interaktívne prezerať ponúkané témy, ktoré ich zaujímajú v pohodlí online priestoru.

Užitočné linky:

SMART konferencia

Propagačné materiály

Tematická mapová aplikácia (SK) 

Tematická mapová aplikácia (ENG)

Scroll to top