Open post

geOrchestra – Prezentácia platformy pred komunitou

Vo všeobecnosti, sa priestorové informácie stávajú kľúčovým prvkom politík miestneho a regionálneho rozvoja. Vďaka pokroku v oblasti výpočtovej techniky, satelitných snímok a analýzach údajov sú globálne využívané širokou škálou zainteresovaných strán na analýzu zložitých situácií, na informované rozhodnutia a komunikáciu s verejnosťou. Avšak verejné inštitúcie stále čelia viacerým problémom pri riešení priestorových údajov, a to...

Open post

Komunitné mapovanie – Chýbajúce priestorové dáta

Otázky týkajúce sa bývania, kvality života či dostupnosti k základným službám a infraštruktúre sa od začiatku 21. storočia nachádzajú v popredí spoločenského a politického záujmu najmä v dobiehajúcich európskych regiónoch. Jedným z faktorov, ktoré bránia v dynamickom rozvoji niektorých regiónov, miest či obcí je problematická sociálna a ekonomická integrácia rómskych komunít. Zlepšenie sociálnej a ekonomickej...

Open post

Zber údajov o prímestskej autobusovej doprave

Prímestská autobusová doprava (PAD) pri enormnom náraste trhu s osobnou mobilitou čelí v súčasnosti rôznym výzvam. Na to, aby sme dokázali rýchlo reagovať na modalitu obyvateľstva a konkurovať nárastu individuálnej dopravy, ktorá prináša aj negatíva v podobe zahusťovania cestnej premávky, potrebujeme presné a kvalitné dáta. Presné mapovanie polohy a stavu PAD môže pomáhať pri rozhodovaní a operatívnom plánovaní nielen verejnej dopravy,...

Open post

Poloniny trail – príbeh jedného mapovania

Článok je venovaný tvorbe multimodálnej turistickej trasy, technológiám, ktoré pomohli pri rozhodovaní o podobe investícií, ako aj metódam pre delimitáciu priebehu uvedeného turistického okruhu a o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK), Svetovou bankou (SB), Prešovskou univerzitou (PU) a expertmi. Ideový zámer PSK sa v rámci výstupov Akčného plánu iniciatívy Catching-up Regions (CuRI) zaviazalo účinne...

Scroll to top