Kto sme

POSLANIE

Platforma Geoinfraštruktúra Prešovského kraja bola vytvorená ako súčasť iniciatívy Catching-up Regions (Dobiehajúce regióny) za podpory Európskej Komisie, Svetovej banky a Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Slovenskej republiky, kde Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove sa spoločne podieľajú na aktivitách smerujúcich k tvorbe regionálnej infraštruktúry priestorových informácií. Riešenie je postavené na budovaní komplexnej databázy kvalitných a aktuálnych otvorených údajov (Open Data). Cieľom platformy je prinášať kvalitné poznanie regiónu, efektívnu výmenu informácií medzi inštitúciami a ľahké sprostredkovanie dôležitých informácií verejnosti, samosprávam, akademickému či súkromnému sektoru.

Správu, rozvoj a partnerstvá platformy Geoinfraštruktúra Prešovského kraja koordinuje a zabezpečuje Úrad Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom Oddelenia inštitútu rozvoja PSK na Odbore strategického rozvoja a projektového riadenia v spolupráci s Katedrou geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity v Prešove.

VÍZIA

Byť komplexnou platformou pre integráciu, ukladanie, publikovanie a analyzovanie otvorených priestorových údajov z oblasti širokého spektra verejných politík, ktorá je vysoko užitočná a každodenne využívaná verejným, súkromným a akademickým sektorom.

HODNOTY

 Otvorenosť
  • pri práci používame primárne nástroje s otvoreným kódom, tzv. Open Source,
  • zbierame a uverejňujeme otvorené informácie s metaúdajmi, čím prispievame k zvýšenej transparentnosti samosprávy,
  • otvorene a konštruktívne komunikujeme smerom dovnútra i navonok.
Vzťahy
  • zakladáme si na dobrých medzi ľudských a profesijných vzťahoch na pracovisku,
  • snažíme sa budovať nadštandardnú spoluprácu s inými samosprávami, inštitúciami verejnej správy, súkromnou a akademickou sférou na báze výmeny dát, informácií, znalostí a skúseností,
  • prostredníctvom geoportálu vytvárame priestor na vzájomné zdieľanie dát pre potreby kohokoľvek.
Objektivita
  • spracovávame a publikujeme analytické pohľady na dáta z rôznych oblastí a politík,
  • prinášame a podporujeme „data-driven decision making„, tzn. prijímanie rozhodnutí na základe dostupných dát.

Scroll to top