Časová dostupnosť miest PSK

Dosiahnuteľnosť/dostupnosť komodít, tovarov a služieb sa stala v posledných rokoch rozhodujúcou pre podnikové stratégie a iné. Na tento účel môžeme na základe primárnych dát alebo online služieb pomocou metódy izochrónnych línií spájať miesta s rovnakou časovou dostupnosťou. Tak vieme zistiť, ktoré oblasti, a teda objekty, javy a služby sú dosiahnuteľné v danom čase alebo vzdialenosti.

V samosprávnych inštitúciach sa sieťové analýzy využívajú len veľmi sporadicky, ak vôbec. Avšak tento druh priestorových analýz môže byť prospešný aj pre rozhodovanie a plánovanie aktivít nielen v privátnom sektore. Poznanie vzájomnej dostupnosti medzi vybranými mestami kraja a ich zázemím či obslužnej kapacity je dôležitým poznatkom, kde rozhodovanie pri plánovaní prímestskej dopravy alebo zdravotníckych služieb či dochádzaním za prácou a službami, tak bude založené na dátovej analýze. Zároveň je tento spôsob analýzy priestorových dát prospešný aj pre súkromný sektor v oblasti analýzy realitných podmienok v danom jadre a jeho zázemí, či pre záchranné zložky a podobne.

V tejto súvislosti môžeme citovať tzv. Toblerov prvý zákon geografie (1970): „Všetko súvisí so všetkým, ale blízke veci spolu súvisia viac ako veci vzdialené.“ (1). Toto zovšeobecnenie pojednáva o tom, ako môžu byť vzdialenosti a vzťahy merané a vnímané a ako lokalizovať podobné javy a procesy v danom území. Pri aplikácii na náš prípad môžeme tvrdiť, že tento spôsob „regionalizácie“ môže predikovať zároveň aj isté vzorce správania populácie podmienené kvalitou cestnej infraštruktúry a ochotou zdolávať tieto pomyselné časo-priestorové bariéry.

V minulosti boli možnosti sieťovej analýzy v QGIS dosť obmedzené alebo sa nevyužívali priamo. To sa zmenilo! V aplikácii QGIS 3.x máme teraz k dispozícii širokú škálu nástrojov zameraných na sieťové analýzy. Je možné analyzovať svoje vlastné sieťové dáta alebo použiť existujúce služby ako HERE REST API, OpenRouteService alebo platformu TravelTime (Graser, A. 2019).

Pre naše analýzy sme si zvolili algoritmus služby HERE REST API, nakoľko sme vyhodnotili interpolovanie služby za viac názorné ako pri iných zdrojoch. (Pozn. red. Interpolácia – nájdenie približnej hodnoty funkcie v nejakom intervale hodnôt)

Časová dostupnosť mesta Bardejov
Časová dostupnosť mesta Bardejov

Hqgis je QGIS plugin založený na pythone, ktorý ponúka prístup k rozhraniu HERE API a kombinuje procesy trasovania a geokódovania do jedného záložného modulu. S Hqgis môžeme geokódovať jednu a viac adries, nájsť trasy, zaujímavé miesta v okolí viacerých miest a mnoho ďalších. Tento doplnok je navrhnutý pre prácu vo verzii QGIS 3.4 a vyššej.

Hqgis plugin pre QGIS

Analyzovali sme všetkých 23 miest kraja, teda mestá s administratívnym významom ako aj so strategickým významom. Na obrázku nižšie môžeme sledovať rôzne priestorové vzorce časových dostupností do jednotlivých miest:

Porovnanie priestorových vzorcov časovej dostupnosti miest kraja (2020)
(1) Tobler, Waldo R. 1970. “A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region.” Economic Geography (Supplement: Proceedings, International Geographical Union. Commission on Quantitative Methods), 46: 234–240. DOI:10.2307/143141.
Scroll to top