Projektové zámery miest a obcí – Programové obdobie 2021-2027

Inštitút rozvoja pod Odborom strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PSK) využíva (nielen) pri príprave nového programového obdobia moderné nástroje pre vizualizáciu dát. V snahe čo najlepšie identifikovať problémy, ako aj investičné zámery jednotlivých častí regiónu s dôrazom na transparentnosť pripravili analytici prehľadnú tematickú mapu zverejnenú na Geoportáli Prešovského kraja, postavenú nad dátami zozbieranými od zástupcov miest, obcí, ale aj národných inštitúcií, ktorá priestorovo vizualizuje všetky potrebné informácie (výsledky dotazníkových prieskumov, demografické a ekonomické štatistiky, projektové zámery,…) súvisiace s prípravou nového programového obdobia. PSK eviduje zo strany miestnych samospráv 5 117 projektových zámerov, ktorých detailný prehľad po strategicko-plánovacích regiónoch (SPR), okresoch, mestách, či oblastiach je dostupný okrem tematickej mapy aj prostredníctvom PowerBI dashboardu (aplikácie), v podobe „surových dát“ v Dátovom katalógu na Geoportáli Prešovského kraja, ale aj ako zoznam na webovom sídle PSK.

Tieto inovatívne výstupy a nástroje majú poslúžiť zainteresovaným pri nastavovaní nového programového obdobia, konkrétne pri správnom strategickom plánovaní a manažovaní územia.

Scroll to top