Zber údajov o prímestskej autobusovej doprave

Prímestská autobusová doprava (PAD) pri enormnom náraste trhu s osobnou mobilitou čelí v súčasnosti rôznym výzvam. Na to, aby sme dokázali rýchlo reagovať na modalitu obyvateľstva a konkurovať nárastu individuálnej dopravy, ktorá prináša aj negatíva v podobe zahusťovania cestnej premávky, potrebujeme presné a kvalitné dáta.

Presné mapovanie polohy a stavu PAD môže pomáhať pri rozhodovaní a operatívnom plánovaní nielen verejnej dopravy, ale v súčasnosti rýchlo rozvíjajúceho sa navigačného priemyslu. Ak ponúkneme časť dát vo forme otvorených údajov, tie sa môžu stať súčasťou otvorenej mapovej platformy OpenStreetMap (OSM), prípadne komerčných riešení Here technologies, Google a iných, a tak prispieť ku skvalitňovaniu dopravnej situácie vôbec.

Ďalším dôvodom mapovania PAD je taktiež spoznať stav zastávok a spresniť databázu ich polôh napríklad aj za účelom ich racionalizácie pre potreby Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) ako podkladu tvorby prestupných bodov.

Náhľad autobusových zastávok v kraji

Postup pri mapovaní jednotlivých trás sme volili prevažne na základe možnosti zokruhovania trasy s prihliadnutím na potrebu prejazdu všetkými zastávkami zvolenej trasy. Príklad plánovania trasy v časti Bardejov a okolie:

Trasa: Bardejov_Mokroluh_Zlaté_Rokytov_Tarnov_Sveržov_Nižný Tvarožec_Vyšný Tvarožec_Gaboltov_Petrová_Frička_Cigeľka_Kurov_Kružľov_Gerlachov_Hrabské_Snakov_Malcov_Lenartov_Lukov_Livov_Livovská_Huta_Kružľov_Bogliarka_Kríže_Krivé_Richvald_BJ Mihaľov Havrila + razcestie_Kľušov razc. Hervartov_Hervartov_Šiba_Kľušov_Kľušov rázc.Richvald_Bardejov

Trvanie: 6:00 – 14:30

Počet km: 164,7 (upresnenie až po vykonaní merania)

Následne sme pomocou platforiem Ubian, Google Maps, ISCP Zvolen a názvov od dopravcov vytvorili zoznam zastávok na danej trase, ich názvy a kódy:

Zber údajov v teréne sme vykonali pomocou open source mobilnej aplikácie Input. To si vyžadovalo prípravu projektu v QGISe, ako natívneho GIS nástroja pre prácu s priestorovými dátami. Po načítaní prieskumných vrstiev, nastavení formulárov pre zber dát a nastavení mapových tém sme synchronizovali dáta na Mergin cloud, ktorý je súčasťou riešenia prepojeného priamo s pracovným prostredím QGISu. Takto sme docielili real-time synchronizáciu dát medzi mobilnou aplikáciou a desktopom. Nasledujúca séria snímok obrazovky z mobilnej aplikácie zobrazuje modelový príklad konkrétneho zberu informácií o zastávkach.

Príklad formulára pre zber dát

Všetky sledované údaje boli zvolené na základe konzultácií s Odborom dopravy ÚPSK a vytipovalo sa viac ako 30 sledovaných atribútov pre následné analyzovanie a vyhodnocovanie stavu a kvality PAD.

Výpis sledovaných atribútov v aplikácii

Presné súradnice zastávok slúžia ako podklad k vytváraniu plánu dopravnej obslužnosti (napr. prestupových bodov, dochádzkových vzdialeností a pod.). Namerané údaje vytvárajú možnosť hlbšej analýzy súčasného stavu, ktorá slúži najmä k výstavbe zastávok ,,podľa vkusu a financií“ daného správcu, čo zjednotí stavby a prispeje k unifikácii/špecializácii pracovných procesov aj v tejto oblasti. Veľkú úlohu pri tomto procese budú taktiež zastupovať dopravcovia obsluhujúci dané územie PSK.

Scroll to top