Analýza dostupnosti zastávok prímestskej autobusovej dopravy k zastávkam železničnej dopravy

Na základe spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom a Prešovskou univerzitou bola v rámci diplomovej práce študenta odboru geografie a aplikovanej geoinformatiky vytvorená analýza dostupnosti zastávok prímestskej autobusovej dopravy k zastávkam železničnej dopravy. Jej cieľom bolo lokalizovať zastávky prímestskej autobusovej dopravy nachádzajúce sa vo vhodnej vzdialenosti od zastávok železničnej dopravy, ktoré môžu slúžiť pre identifikáciu prestupných bodov medzi týmito druhmi dopravy v kraji.

Na vytvorenie analýzy bol použitý dataset zastávok PSK, ktorý bol vytvorený internými kapacitami pomocou terénneho prieskumu (pasportizácia). Pri analýze bol využitý algoritmus služby HERE REST API, s ktorými už máme skúsenosti pri tvorbe datasetov časových dostupností miest Prešovského kraja. Tento algoritmus spája izochrónmi (izochróny sú čiary spájajúce miesta na mape s rovnakou hodnotou sledovaného javu) zóny, ktoré spadajú do rovnakej časovej alebo vzdialenostnej skupiny od sledovaného bodu. Tento algoritmus je dostupný v QGIS cez plugin Hqgis – spomínaný v článku Časová dostupnosť miest PSK.

V našom prípade boli vytvorené izochróny vzdialeností od železničných zastávok PSK. Kategorizované boli do 4 zón po 500 m. Ide teda o zóny do 500 m, 1 000 m.
1 500 m a 2 000 m od zastávok železničnej dopravy. Na základe týchto zón boli analytickými priestorovými nástrojmi identifikované zastávky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré patrili do niektorých z vytvorených zón.

Z celkového počtu 3172 prímestských autobusových zastávok bolo v rámci analýzy identifikovaných 689, čo predstavuje 21,72 %. Z 689 identifikovaných prestupných zastávok prímestskej autobusovej dopravy, má 75 možnosť využitia prestupu na MHD.

Po identifikácii zastávok prímestskej autobusovej dopravy, ktoré sa nachádzali v blízkosti železničných zastávok, boli týmto zastávkam prímestskej autobusovej dopravy priradené informácie o zóne, v ktorej sa nachádzajú, konkrétne druh vzdialenostnej zóny a najbližšiu železničnú zastávku.

Po vytvorení analýzy prestupných zastávok bolo vhodné vytvoriť nástroj, ktorý by slúžil na prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich jednoduchú vizualizáciu. Na to bola použitá javasrciptová knižnica Leaflet v kombinácii s pluginom qgis2web.

Leaflet je poprednou open-source JavaScript knižnicou pre interaktívne mapy. Má široké spektrum funkcií mapovania, ktoré sú využiteľné pri tvorbe tematických máp (webmapových aplikácií). Leaflet je navrhnutý s ohľadom na jednoduchosť, výkon a použiteľnosť. Funguje efektívne naprieč všetkými hlavnými desktopovými a mobilnými platformami, môže byť rozšírený o množstvo pluginov, má ľahko použiteľné a dobre zdokumentované API a jednoduchý, čitateľný zdrojový kód.“

Vytvorená bola tematická mapa, ktorá obsahuje vrstvy železničných zastávok, autobusových zastávok s dosahom na železničné zastávky, ostatné zastávky prímestskej autobusovej dopravy a vrstvu vzdialenostných zón od železničných zastávok. Táto mapa umožňuje prezeranie prepojenosti jednotlivých zastávok odlišných druhov dopravy a informácií týkajúcich sa dostupnosti týchto zastávok.

Scroll to top