Open post

Prehľad kvality mostov v Prešovskom kraji v rokoch 2022 a 2023

Slovenská správa ciest (SSC) už dlhšiu dobu poskytuje viaceré kvalitné otvorené dáta prostredníctvom svojej cestnej databanky. Vďaka tomu bolo možné spracovať zaujímavé dáta o mostoch v Prešovskom kraji a vizualizovať ich pomocou Microsoft PowerBI dashboardov. V dashboarde sú dostupné dáta aktuálne k 1.1.2022 (2022) a 1.1.2023 (2023), vďaka čomu je možné porovnávať medziročné zmeny. Údaje...

Open post

Školenia pre samosprávu: Otvorené dáta, Dátová gramotnosť, Práca s geodátami a priestorovými údajmi v geoportáloch

Prešovský samosprávny kraj (PSK), Odbor strategického rozvoja Úradu PSK, sa vyše roka intenzívne venuje príprave nového programového obdobia. Do procesu prípravy sú aktívne zapájané samosprávy, konkrétne sa zapájajú prostredníctvom zaslaných projektových zámerov a vyplnených dotazníkov. Na základe dát zozbieraných z územia (projektové zámery, dotazníky) bolo vytvorených niekoľko výstupov, ktoré sú spracované inovatívnymi metódami a prezentované inovatívnymi nástrojmi: Tematická...

Open post

Analýza dostupnosti zastávok prímestskej autobusovej dopravy k zastávkam železničnej dopravy

Na základe spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom a Prešovskou univerzitou bola v rámci diplomovej práce študenta odboru geografie a aplikovanej geoinformatiky vytvorená analýza dostupnosti zastávok prímestskej autobusovej dopravy k zastávkam železničnej dopravy. Jej cieľom bolo lokalizovať zastávky prímestskej autobusovej dopravy nachádzajúce sa vo vhodnej vzdialenosti od zastávok železničnej dopravy, ktoré môžu slúžiť pre identifikáciu prestupných...

Open post

Ako sa vyvíjal trh práce v roku 2020 v Prešovskom kraji?

Aj vďaka intervencii Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sú od februára 2020 publikované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) štatistiky nezamestnanosti vo forme otvorených údajov (Open Data) až na úroveň obcí. Údaje sú integrované na Geoportál Prešovského kraja – geopresovregion.sk (viac o tejto integrácii v článku). Prostredníctvom týchto údajov, nástrojov geoportálu a nástroja Microsoft...

Open post

Komunitné mapovanie – Chýbajúce priestorové dáta

Otázky týkajúce sa bývania, kvality života či dostupnosti k základným službám a infraštruktúre sa od začiatku 21. storočia nachádzajú v popredí spoločenského a politického záujmu najmä v dobiehajúcich európskych regiónoch. Jedným z faktorov, ktoré bránia v dynamickom rozvoji niektorých regiónov, miest či obcí je problematická sociálna a ekonomická integrácia rómskych komunít. Zlepšenie sociálnej a ekonomickej...

Open post

Prinášamé novú prehľadnú appku o COVID-19! Vychádza z otvorených dát MZ SR.

Pred niekoľkými dňami zverejnil Inštitút zdravotných analýz pri Ministerstve zdravotníctva SR otvorené dáta súvisiace s pandémiou COVID-19, ktoré sú integrované z viacerých relevantných zdrojov. Štruktúra a aktualizácia týchto údajov bola v uplynulých dňoch doladená, vďaka čomu bolo možné vytvoriť aplikáciu v Microsoft PowerBI postavenú na týchto dátach. Aplikácia (dashboard) poskytuje komplexné údaje o vývoji počtu...

Open post

Využitie Open Data cestnej databanky, alebo keď štátne inštitúcie publikujú kvalitné dáta

Na webovom sídle Slovenskej správy ciest (SSC) – cestnej databanky (CDB) je možné nájsť kvalitne spracované Open Data okrem iného o stave mostov na území SR. Na základe týchto údajov sme prostredníctvom nástroja Microsoft Power BI pripravili zaujímavú aplikáciu o stave mostov na území Prešovského samosprávneho kraja. Ide o ďalší veľmi pekný príklad využitia kvalitných...

Open post

Nová prognóza podielových daní je na svete! Oproti júnu je priaznivejšia

Dňa 24.septembra 2020 bola na 59-tom zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP) predstavená strednodobá prognóza podielov z výnosu daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre samosprávy v rokoch 2020-2023 (zverejnená 30.9.2020). Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé mestá a obce sú indikatívne a zohľadňujú pravidlá prerozdeľovaciecho mechanizmu pre rok 2020. Aktuálna prognóza pre rok 2020 odhaduje...

Open post

Nezamestnanosť v júni opäť rástla, výnimkou sú Poprad a Kežmarok

Po Nitrianskom kraji vzrástla miera evidovanej nezamestnanosti v júni najvýraznejšie práve v Prešovskom kraji a to na úroveň 11,18 % (+ 0,25 perc.bodu), vyplýva to zo štatistík nezamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). Naopak, len minimálny rast (+ 0,04 perc.bodu) bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji. Zatiaľ čo v máji predstavoval rast miery evidovanej...

Scroll to top