Školenia pre samosprávu: Otvorené dáta, Dátová gramotnosť, Práca s geodátami a priestorovými údajmi v geoportáloch

Prešovský samosprávny kraj (PSK), Odbor strategického rozvoja Úradu PSK, sa vyše roka intenzívne venuje príprave nového programového obdobia. Do procesu prípravy sú aktívne zapájané samosprávy, konkrétne sa zapájajú prostredníctvom zaslaných projektových zámerov a vyplnených dotazníkov. Na základe dát zozbieraných z územia (projektové zámery, dotazníky) bolo vytvorených niekoľko výstupov, ktoré sú spracované inovatívnymi metódami a prezentované inovatívnymi nástrojmi:

Tematická mapa – výsledky dotazníkových prieskumov https://geopresovregion.sk/mviewer/?lang=sk&config=apps/dotazniky.xml

Power BI Dashboard (aplikácia) – projektové zámery miest a obcí https://geopresovregion.sk/home/2021/09/20/projektove-zamery-miest-a-obci/

Databáza projektových zámerov – údaje v prehľadnej forme tabuľky https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/programove-obdobie-2021-2027/zber-udajov-pz/projektove-zamery-obci.html

V kontexte spracovaných výstupov PSK, v súčinnosti s Európskou komisiou a so Svetovou bankou v rámci iniciatívy Catching-up regions, pripravil pre samosprávy sériu na seba nadväzujúcich školení. Pretože sa jedná o nové prístupy a nástroje strategického plánovania a manažovania územia, uvedomujeme si nutnosť praktických ukážok a školení s prácou s geoportálom a dátami.

Každé zo série školení sa uskutoční online formou. Školenia budú nahrávané a zverejnené na webe. Súčasťou školení budú i praktické ukážky práce s geoportálom, konkrétne práca s tematickými mapami a dashboardmi – inteligentnými grafickými prehľadmi.

Téma, obsah a časový harmonogram jednotlivých školení:

 1. Úvod do otvorených údajov (Open Data) a aktuálny stav politík pre otvorené údaje – 25.11.2021 (9:00 do 11:00 hod.)
  • Úvod do otvorených údajov (Open Data), technické a netechnické aspekty – Peter Hanečák
  • Základné princípy otvorených údajov
  • Ako zverejňovať
  • Téma udržateľnosti: zverejňovanie napr. pre udržateľný rozvoj ale aj ako zverejňovať udržateľne
  • Praktické tipy
  • Príklady zo SR a zo zahraničia
  • Úvod do otvorených údajov: Zákony, stratégie a politiky – Iveta Ferčíková
  • Legislatívne východiská pre otvorené dáta
  • Aké sú strategické priority štátu v oblasti a aká je rola samospráv v nich?
  • Pripravovaná legislatíva z dielne MIRRI: Zákon o údajoch
  • Čo zverejňovať? Návrh publikačného minima štátnej správy, samosprávy a príklady zverejňovaných datasetov z ostatných miest v SR
  • Diskusia
  • Záznam zo školenia , Prezentácia
 2. Dátová gramotnosť, úvod – 29.11.2021 (9:00 do 11:00 hod.) – Marek Hudák
  • Úvod do dát a dátovej gramotnosti
  • Kvalita dát
  • Zdroje dát (ŠÚ SR, data.gov.sk, geopresovregion.sk,…)
  • Štandardy pre prácu so štruktúrovanými dátami
  • Možnosti tvorby reportov a vizualizácií dát
  • Praktická ukážka ukladania a publikovania dát na platforme geopresovregion.sk so zameraním na konkrétne praktické príklady (use cases)
  • Diskusia
  • Záznam zo školenia , Prezentácia
 3. Úvod do geodát, Terénne mapovanie s využitím otvorených nástrojov – 29.11.2021 (13:00 do 15:00 hod.) – Miloslav Michalko
  • Úvod do geodát
  • Prečo vlastne potrebujeme geodáta?
  • Geodáta vs. open data?
  • Najpoužívanejšie príklady využitia geodát na miestnej úrovni: Územný plán, Mapovanie vizuálneho smogu, Mapovanie verejnej zelene, Aktuálna poloha autobusov
  • Terénne mapovanie s využitím otvorených nástrojov
  • Prečo potrebujem mapovať javy a objekty v mojom území?
  • Príklady: Mapovanie čiernych skládok, Mapovanie nelegálneho výrubu stromov, Mapovanie turistického značenia
  • Ako dokážeme mapovať s otvorenými geotechnológiami?
  • Praktické ukážky mapovania s otvorenými geotechnológiami
  • Záznam zo školenia , Prezentácia
 4. Základy práce s priestorovými údajmi v geoportáloch – 30.11.2021 (9:00 do 11:00 hod.) – Miloslav Michalko, Marek Hudák
  • Praktické školenie (workshop) pre začiatočníkov, ktoré predstaví základné aspekty spracovania a analýzy priestorových údajov s použitím geoportálov dostupných na Slovensku. Školenie sa zameria najmä na použitie webových geoportálov SAŽP, VÚPOP, MŽP, OSM SK, Sentinels a predovšetkým ZB GIS a geoportálu PSK.
  • Záznam zo školenia , Prezentácia
 5. Práca s priestorovými údajmi pre pokročilých – 30.11.2021 (13:00 do 15:00 hod.) – Miloslav Michalko
  • Praktické školenie (workshop) pre pokročilých, ktoré predstaví komplikovanejšie metódy spracovania a analýz priestorových údajov. Školenie sa zameria najmä na nástroj QGIS a strojové/programátorské rozhrania (API) geoportálov.
  • Záznam zo školenia , Prezentácia

VŠETKY ZÁZNAMY ZO ŠKOLENÍ NÁJDETE TIEŽ TU NA YOUTUBE.

Scroll to top