Nezamestnanosť v júni opäť rástla, výnimkou sú Poprad a Kežmarok

Po Nitrianskom kraji vzrástla miera evidovanej nezamestnanosti v júni najvýraznejšie práve v Prešovskom kraji a to na úroveň 11,18 % (+ 0,25 perc.bodu), vyplýva to zo štatistík nezamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). Naopak, len minimálny rast (+ 0,04 perc.bodu) bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji.


Zmena miery evidovanej nezamestnanosti v júni 2020 v krajoch SR v perc.bodoch
Zdroj: ÚPSVaR

Zatiaľ čo v máji predstavoval rast miery evidovanej nezamestnanosti + 0,56 perc.bodu, v júni je táto hodnota viac než o polovicu nižšia, čo je možné považovať za pozitívny fakt.

Ďalšou dobrou správou je, že v okresoch Poprad a Kežmarok došlo k poklesu miery evidovanej nezamestnanosti a to o – 0,08, resp. 0,75 perc.bodu, čo bolo do veľkej miery spôsobené oživením cestovného ruchu, ktorý má na ekonomiku v daných okresoch významný vplyv.


Zmena miery evidovanej nezamestnanosti v júni 2020 v okresoch PSK perc.bodoch

Zdroj: ÚPSVaR

Potvrdzuje to aj fakt, že kým v máji bolo v profesii „Pracovníci v službách a obchode“ evidovaných v popradskom okrese 524 uchádzačov o zamestnanie (UoZ), v júni ich bolo o 49 menej, t.j. 475. V rovnakej štatistike bol ešte výraznejší pokles zaznamenaných v okrese Kežmarok a to z májových 461 UoZ na 398 UoZ evidovaných ku koncu júna (pokles o 63 UoZ). Celkom bolo vyradených z evidencie v okrese Poprad 25 uchádzačov o zamestnanie (UoZ), v Kežmarku až 194 UoZ. Podrobnejší prehľad  vývoja štruktúry UoZ podľa profesie, doby evidencie, či podľa vzdelania je dostupný v tematických mapách na geoportáli Prešovského kraja.


Zmena počtu UoZ  v júni 2020 v okresoch PSK v jednotkách
Zdroj: ÚPSVaR

Do tretice je dobrým signálom z prostredia trhu práce aj pozitívny vývoj voľných pracovných miest (VPM) vo väčšine okresov Prešovského kraja. Ako vyplýva z mapy nižšie, až v deviatich okresoch ÚPSVaR evidoval nárast počtu VPM (najviac v okrese Poprad). Naopak, úbytok VPM bol podľa ÚPSVaR-u zaznamenaný v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, Levoča a Stropkov. Keďže spôsob evidencie a vedenia štatistík o VPM je pomerne zložitý a môže byť častokrát skreslený, je potrebné naň nazerať s istou rezervou.


Zmena počtu VPM  v júni 2020 v okresoch PSK v jednotkách
Zdroj: ÚPSVaR

Ďalšie informácie o regióne (nielen) z oblasti trhu práce nájdete na geoportáli Prešovského kraja – geopresovregion.sk.

Pozn.: V mesačných štatistikách nezamestnanosti publikovaných ÚPSVaR-om je uvedený stav ku koncu sledovaného obdobia (posledný deň v mesiaci).

Scroll to top