Dáta Štatistického úradu – základné údaje pre poznanie regiónu

V júni 2019 Prešovský samosprávny kraj (PSK) oslovil Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) s návrhom spolupráce pri tvorbe Regionálnej infraštruktúry priestorových informácií (rIPI) územia a to predovšetkým v oblasti poskytovania štatistických údajov, ktoré vznikajú pri plnení kompetencií vo výkone verejnej správy, pre potreby efektívneho strategického a koncepčného plánovania rozvoja regiónu. Návrh smeroval k témam:

  • Demografia a sociálne štatistiky
  • Podnikové štatistiky
  • Odvetvové štatistiky
  • Životné prostredie
  • Regionálne štatistiky

Vďaka ústretovej spolupráci pracovnej skupiny ŠÚSR vedenej riaditeľom Odboru súborných publikácií a prezentačných technológií Ing. Branislavom Neboráskom, bola vo veľmi rýchlom slede – od prvého pracovného stretnutia oboch pracovných tímov, cez zadefinovanie a sprístupnenie dátových kociek, ich analýzu, vývoj automatizovaného rozhrania, otestovanie a samotnú implementáciu na geoportál PSK – realizovaná vizualizácia vybraných štatistických ukazovateľov za územie Prešovského kraja.

V náhľade dáta poskytované z dátového zdroja DataCube ŠÚSR – stav obyvateľstva a ich vizualizácia v aplikácii Život v regióne na geopresovregion.sk :

Dáta z dátového zdroja DataCube ŠÚ SR – Stav obyvateľstva
Vizualizácia dát v aplikácii Život v regióne na geopresovregion.sk

Jednou z dôležitých aktivít pracovného tímu Svetovej Banky a zamestnancov Úradu PSK (v rámci realizácie Akčného plánu Catching-up Regions pre dobiehajúce regióny EÚ) bolo vytvorenie programového rozhrania pre automatizáciu importu údajov z dátových kociek ŠÚSR do databázových štruktúr konzumenta údajov. Tento pracovný tím deklaroval, že rozhranie/harvester má zmysel publikovať ako Open Source nástroj pre ďalšie šírenie a customizáciu, keďže niektorí ďalší konzumenti údajov ŠÚSR považovali za prínosné využívať funkcionalitu tohto nástroja (napr. OpenData komunita mesta Bratislava).

Veľkým progresom sa tak stáva odbúranie manuálneho sťahovania údajov, automatizácia procesu, ale tiež zvýšenie povedomia o API rozhraní ŠÚSR.

Vedenie ŠÚSR sa s touto myšlienkou stotožnilo a vyjadrilo súhlas s publikovaním harvestera a jeho zdieľaním pod Open Source licenciou. Ako uviedol jeho riaditeľ Ing. Alexander Ballek: „Rovnako aj Štatistický úrad SR vidí prínos vo využití open source nástroja pre automatizáciu importu údajov pre ďalšiu komunitu používateľov štatistických údajov. Z pohľadu ďalšej spolupráce privítam úzku vzájomnú súčinnosť pri zdieľaní skúsenosti Vášho tímu podieľajúceho sa na tvorbe geoportálu Prešovského samosprávneho kraja ako zaujímavého riešenia pre zverejňovanie regionálnych štatistických údajov aj pre iné územné celky. Som presvedčený, že spolupráca v ďalšom období bude prínosom pre obidve strany.“

Harvester je aktuálne dostupný na GitLab.com

Prešovský samosprávny kraj a vytváraná rIPI má ambíciu poskytovať čo najväčšie množstvo údajov ako Open Data v súlade so Stratégiou a akčným plánom sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy SR. Poskytnuté štatistické údaje a ich geografická vizualizácia sú silným podporným nástrojom pre plnenie viacerých úloh, ktoré vyšší územný celok v zmysle svojich kompetencií zabezpečuje/rieši – či už ide o problematiku marginalizovaných rómskych komunít, analýzu potrieb sociálnych podnikov v kraji, problematiku stredného stupňa škôl alebo manažovanie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti.

Scroll to top