Poloniny trail – príbeh jedného mapovania

Článok je venovaný tvorbe multimodálnej turistickej trasy, technológiám, ktoré pomohli pri rozhodovaní o podobe investícií, ako aj metódam pre delimitáciu priebehu uvedeného turistického okruhu a o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK), Svetovou bankou (SB), Prešovskou univerzitou (PU) a expertmi.

Ideový zámer

PSK sa v rámci výstupov Akčného plánu iniciatívy Catching-up Regions (CuRI) zaviazalo účinne podporovať rozvoj endogénneho potenciálu cestovného ruchu v oblasti Národného parku Poloniny. Na tento účel bol navrhnutý expertmi Svetovej banky tzv. „Poloniny trail“ – viacúčelová turistická trasa, ktorá sa bude napájať na sieť existujúcich cykloturistických trás vedúcich po miestnych komunikáciách. Vytvorenie „Poloninskej turistickej trasy“ sa zakladá na zrekonštruovaní a vybudovaní mäkkej a tvrdej infraštruktúry, ako východiskových podmienok zlepšenia dostupnosti medzi obcami a skvalitnenia súčasnej turistickej a cyklistickej infraštruktúry.

Ako sme postupovali

Mobilná aplikácia INPUT

Vývoj a osvojenie si myšlienky novej turistickej trasy ako produktu sa na PSK udial už v priebehu druhej polovice minulého roku, pričom náš tím je zapojený od septembra 2019. Intenzívnejší dopyt po spracovaní dát a priestorových analýzach nastal až začiatkom roka 2020, kedy sme začali spolupracovať s lokálnym cyklokoordinátorom pre PSK. Našou úlohou bolo v tomto projekte navrhnutie technologických opatrení a riešení tak, aby zber, analýza a následná vizualizácia dát pomohla k prijímaniu informovaných rozhodnutí na úrade PSK.

Postupne sme počas niekoľkých sedení a brainstormingov spolu s lídrami komponentu CuRI navrhli metódy zberu dát v teréne a následne sme ich spracovali v geografickom informačnom systéme (GIS), pričom sme využili open source nástroje pre prípravu dát a to QGIS (qgis.org) či produkt vyvinutý medzinárodnou open source spoločnosťou s názvom INPUT. Je to multiplatformná aplikácia pre smartfóny určená na zber priestorových dát v teréne.

Dôležitou súčasťou metodiky tohto pracovného postupu bolo zohľadnenie rôznych obmedzení v území, ktorým navrhovanie priebehu trasy čelilo. Jednalo sa hlavne o zohľadnenie lokalizácie chránených území a zohľadnenie vlastníckych pomerov. V tom nám výrazne pomohli GIS nástroje, pomocou ktorých sme dokázali napr. korigovať priebeh trasy s ohľadom na počet parciel, či zmerať dĺžky priebehu navrhovaného „trailu“ po jednotlivých katastrálnych územiach a pod. Opierali sme sa o voľne dostupné mapové služby o chránených územiach, topografické mapy s reliéfom, či kvalitné mapové služby (WMS, WMTS) a vybrané vektorové dáta Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®) Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Výsledok

Hlavným výstupom uvedeného procesu bola interaktívna mapa projektu, na ktorej spolupracovali okrem horeuvedeného tímu aj dvaja študenti Prešovskej univerzity. Ich prínos spočíval v precíznej vektorizácii (vytváranie digitálnych priestorových objektov) navrhovanej trasy. Táto mapa slúži ako prezentačný/vizualizačný nástroj, ale zároveň s prepojením na geoportál kraja (geopresovregion.sk) ako služba poskytujúca vektorové geodáta na stiahnutie, čo celému projektu pridáva na hodnote. Trend v publikovaní dát s otvorenou licenciou je dnes nepopierateľný, nakoľko stiera komunikačné a administratívne obmedzenia, a tak pomáha k prijímaniu rýchlejších rozhodnutí, či k výmene kvalitných datasetov, ktoré môžu slúžiť na rôzne účely. Po kliknutí na nižšie uvedený obrázok budete presmerovaný na tématickú mapu „Poloniny Trail“.

Návrh trasy: Interaktívna mapa

Súčasťou výstupov boli aj čiastkové pracovné analytické mapy, ktoré prezentovali vlastnícke pomery, či priebeh trasy v rôznych variantoch a rôznych kategorizáciách. Hlavným delením trasy bolo delenie podľa kvality:

  1. Existujúce – čiastočný zásah
  2. Existujúce – výrazný zásah
  3. Navrhované – cyklistická komunikácia
  4. Navrhované – multimodálna turistická rekreačná trasa
Návrh trasy: Výpočet dĺžky úsekov (aktualizované k 3.2.2020)

Na prezentačné účely sme okrem interaktívnej mapy vytvorili aj jednoduchý 3D model územia s naznačeným priebehom multimodálnej trasy Poloniny trail, ktorý zobrazuje dotknuté územie z vtáčej perspektívy je:

3D vizualizácia trasy Poloniny Trail

Súbory na stiahnutie

Scroll to top