Lepšie OpenData vďaka spolupráci PSK a ÚPSVaR-u

Údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) o štatistikách  nezamestnanosti možno zaradiť medzi základné údaje, ktorých pôvodcami sú štátne inštitúcie. Disponovanie kvalitnými, aktuálnymi a štruktúrovanými údajmi z ÚPSVaR-u je pre prijímanie efektívnych rozhodnutí a správne nastavenie politík nevyhnutnosťou – obzvlášť pre Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý je aj z pohľadu nezamestnanosti najmenej rozvinutým regiónom Slovenska.

Z toho dôvodu sme v júli 2019 iniciovali komunikáciu s ÚPSVaR-om na nasledovné témy:

  • možnosť publikovania otvorených údajov vo formátoch CSV, XML, JSON na mesačnej báze podľa jednotlivých 29-tich štatistických tabuliek (do tej doby publikoval ÚPSVaR všetky tabuľky v jednom veľkom XLS súbore za dané obdobie)
  • rozšírenie publikovaných výstupov o štatistiky na úrovni miest a obcí,
  • súčinnosť a spolupráca ÚPSVaR-u a PSK na výmene a zvyšovania kvality dát.
  • záujem o automatizovanú integráciu (harvesting) mesačných údajov o štatistikách nezamestnanosti do PostgreSQL databázy PSK

Zástupcovia ÚPSVaR-u pochopili účel a dôležitosť vyššie uvedeného, o čom svedčí ich snaha a promptné podniknutie konkrétnych krokov. Výsledkom spolupráce bolo rozhodnutie vedenia ÚPSVaR-u z októbra 2019 o rozšírení dovtedy publikovaných výstupov v mesačných štatistikách o dostupné dáta na úroveň miest a obcí. Vo februári ÚPSVaR zároveň spustil systém pre zverejňovanie mesačných štatistík otvorených údajov na adrese https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/open-data.html. PSK bol partnerom ÚPSVaRu pre testovanie tohto systému, ktorý je v súčasnosti dostupný v plnej prevádzke.

Priestorová vizualizácia dát z ÚPSVaR-u na mape v Open Source aplikácii Mapfishapp

V súčasnosti dáta prúdia z ÚPSVaR-u do databázy PSK a sú používané pre spracovávanie rôznych analytických podkladov. Postupne pracujeme na ich transformovaní do priestorovej (geo) podoby a ich publikovaní s metaúdajmi v dátovom katalógu. Táto úspešná spolupráca s ÚPSVaR-om zvýšila kvalitu „data-driven“ rozhodnutí PSK, transparentnosti a kvalitu komunikácie informácii smerom k verejnosti, za čo patrí ÚPSVaR-u úprimná vďaka.

Scroll to top