Tematické mapové aplikácie

Tematické mapy slúžia na jednoduché, rýchle a zrozumiteľné poskytnutie informácií v čo najdostupnejšej a najjednoduchšej forme. Kombináciou vrstiev a pohľadov cez jednotlivé ukazovatele je možné priblížiť používateľovi daný tematický obsah.

Tematické mapy Ľudia a práca, Nezamestnanosť, ľudia a podnikanie, Priestorové informácie o COVID-19 (Beta), Turistika a cestovný ruch a Zdravotná starostlivosť a sociálne služby sú vytvorené v mapovom klientovi mViewer, ostatné prostredníctvom Javascript knižníc – OpenLayers a Leaflet.


Odhad výberu podielových daní v porovnaní s plánovaným rozpočtom (jún 2020)

Tématická mapa zobrazuje informácie o odhade výberu podielových daní (DPFO) za rok 2020 v porovnaní s plánovanými rozpočtami miest a obcí na území PSK. Vychádza zo strednodobej prognózy podielov z výnosu DPFO pre samosprávy v rokoch 2020-2023, ktorá bola predstavená dňa 25. júna 2020 na 58. zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP). Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé obce sú indikatívne, pričom odhadovaný pokles je na úrovni – 5,39 %, čo predstavuje priaznivejšiu hodnotu oproti hodnote z rovnakej prognózy zverejnenej v apríli 2020 (6,81 %). Použité sú prerozdeľovacie pomery na úrovni roku 2020.

 

Mikroprogram PSK 2020

Tematická mapa zobrazuje podporené projekty žiadateľov o poskytnutie dotácie z Mikroprogramu PSK z rozpočtu PSK pre rok 2020 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života miest, obcí, právnických osôb, záujmových združení občanov, neziskových organizácií a iných oprávnených žiadateľov v okresoch PSK. Súčasťou mapy je aj polygonová vrstva zobrazujúca výšku alokovaných finančných prostriedkov na 1 000 obyvateľov. Rozdelenie dotácií bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 22.6.2020. Žiadatelia sa mohli uchádzať o dotáciu z programov Šport, Kultúra a Sociálne služby.

Zdravotná starostlivosť a sociálne služby

Tematická mapa zobrazuje lokalizáciu všetkých (verejných aj neverejných) ambulantných aj pohotovostných poskytovateľov všeobecnej zdravotnej a zubnej starostlivosti, lekární a predajní zdravotníckych pomôcok na území kraja. Prostredníctvom mapy je možné jednoducho vyhľadať aj všetky (verejné aj neverejné) ambulantné a pobytové sociálne služby poskytované na území kraja. Údaje sú aktualizované 2x denne z portálu e-VÚC, ktorý sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti v zdravotnej a sociálnej oblasti produkujú samosprávne kraje.

 

Turistika a Cestovný ruch

Mapa zobrazuje turistické atrakcie a body záujmu rôzneho typu, turistickú infraštruktúru a štatistiky cestovného ruchu. Primárnym prijímateľom sú obyvatelia a návštevníci kraja hľadajúci informácie o možnostiach turistického vyžitia v regióne. Hlavným dátovým zdrojom pre turistické atrakcie je OpenStreetMap  – otvorený projekt založený na kolektívnej spolupráci a koncepcii Open source, ktorého cieľom je tvorba voľných geografických dát (obsahuje len tie dáta, ktoré komunita prispievateľov nahrala do databázy).   Ďalšími vlastníkmi dát (zdroje) zobrazených v mape sú Prešovský samosprávny kraj, Štatistický Úrad SR, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska) a Prešovská univerzita.

 

Priestorové informácie o COVID-19 (Beta)

Mapa prináša komplexné informácie spojené s “korona krízou”. Okrem denne aktualizovaného prehľadu potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 poskytuje informácie o odberných miestach COVID-19, poskytovanej zdravotnej starostlivosti spojenej s týmto ochorením. Zobrazuje tiež miesta pomoci PSK a rizikové demografické ukazovatele, ktoré podľa odborníkov môžu vplývať na šírenie nákazy, resp. zobrazujú  rizikovú skupinu ľudí, či rizikové územie. Hlavnými dátovými zdrojmi sú Národné centrum zdravotníckych informácií, Štatistický Úrad SR (datacube a SODB 2011), Prešovský samosprávny kraj a Atlas rómskych komunít 2019.

Cestná a železničná sieť Prešovského kraja

Tematická mapa zobrazuje líniové vrstvy diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I.,II. a III.triedy na území Prešovského kraja. Súčasťou mapy sú aj polygónové vrstvy zobrazujúce počet kilometrov jednotlivých ciest a hustotu cestnej siete po okresoch.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) spravuje cestné komunikácie II. a III.triedy od 1.januára 2004. Za ich správu zodpovedá organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Správa a údržba ciest PSK.

 

Rómske komunity

Zlepšenie sociálnej a ekonomickej integrácie rómskych komunít je jedným z komponentov iniciatívy Európskej komisie „Catching-up Regions“ realizovanej v Prešovskom samosprávnom kraji v spolupráci so Svetovou Bankou. Cieľom je zadefinovať a navrhnúť integrované programy rozvoja pilotne vybraných samospráv, ktoré budú riešiť prioritné oblasti najmä bývanie, vzdelávanie, zamestnanosť, kvalita zdravia, pričom budú zohľadnené aj prierezové témy ako sú rovnosť príležitostí, boj proti chudobe a predchádzanie diskriminácii. Pre efektívne plnenie aktivít v tomto komponente ale aj pre širokú verejnosť je potrebné a užitočné disponovať kvalitnými priestorovými údajmi. Táto tematická mapa zobrazuje podiel a počet rómskeho obyvateľstva v obciach, ktoré sú súčasťou Atlasu rómskych komunít 2019.

Poloniny Trail

PSK sa v rámci výstupov Akčného plánu iniciatívy Catching-up Regions zaviazalo účinne podporovať rozvoj vnútorného potenciálu cestovného ruchu v oblasti Národného parku Poloniny. Na tento účel bol navrhnutý expertmi Svetovej banky tzv. „Poloniny trail“ – viacúčelová turistická trasa, ktorá sa bude napájať na sieť existujúcich cykloturistických trás vedúcich po miestnych komunikáciách.Vytvorenie „Poloninskej turistickej trasy“ sa zakladá na zrekonštruovaní a vybudovaní mäkkej a tvrdej infraštruktúry, ako východiskových podmienok zlepšenia dostupnosti medzi obcami a skvalitnenia súčasnej turistickej a cyklistickej infraštruktúry.

Výzva pre región 2019

Tematická mapa zobrazuje podporené projekty žiadateľov z I. a II.kola Výzvy pre Región 2019 z rozpočtu PSK a ich distribúciu do miest a obcí. O dotáciu môžu subjekty žiadať v troch programoch: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK, Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom z EŠIF, Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK.

Organizácie PSK

Tematická mapa zobrazuje lokalizáciu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Medzi tieto organizácie patria školské (77), kultúrne (27), sociálne zariadenia (25) a organizácie Správy a údržby ciest PSK (8). Posledná aktualizácia údajov: november 2019.

Nezamestnanosť, ľudia a podnikanie

Mapa poskytuje prostredníctvom štatistických informácií komplexný prehľad predovšetkým o štruktúre nezamestnanosti, populácii (demografii) a ekonomike ako takej primárne z pohľadu zamestnávateľa, resp. potenciálneho zamestnávateľa (investora), ktorý je primárnym prijímateľom informácií. Sekundárnymi prijímateľmi informácií sú zástupcovia samospráv, občania, akademický a tretí sektor. Prostredníctvom mapy je možné prehliadať štruktúru uchádzačov o zamestnanie podľa profesie, vzdelania, doby trvania evidencie a vybrané demografické a ekonomické ukazovatele na úrovní obcí/okresov. Mapa obsahuje údaje z oblasti demografie a to prioritne na úrovni miest a obcí, prostredníctvom ktorých získa klient obraz o stave a vývoji populácie v regióne. Kombináciou vrstiev a pohľadov je možné vidieť a analyzovať stav a vývoj jednotlivých ukazovateľov v čase a priestore.

Ľudia a práca

Cieľom mapy je poskytnúť komplexné informácie o populácii (demografii) žijúcej v regióne a vybraných ekonomických ukazovateľoch. Dôraz je kladený na kľúčové štatistické údaje na úrovni obcí/miest a okresov z oblasti demografie (počet obyvateľov, hustota obyvateľstva, migračné saldo,…) , a z oblasti ekonomiky (miera nezamestnanosti, priemerné mzdy, voľné pracovné miesta,…). Primárnym prijímateľom informácií je bežný občan, sekundárnymi sú zástupcovia samospráv, akademický, súkromný a tretí sektor. Kombináciou vrstiev a pohľadov je možné vidieť a analyzovať stav a vývoj jednotlivých ukazovateľov v čase a priestore.

Scroll to top