Tematické mapy a dashboardy

Tematické mapy a dashboardy slúžia na jednoduché, rýchle a zrozumiteľné poskytnutie informácií v čo najdostupnejšej a najjednoduchšej forme. Kombináciou vrstiev a pohľadov cez jednotlivé ukazovatele je možné priblížiť používateľovi daný tematický obsah.


Integrovaná územná stratégia PSK

Integrovaná územná stratégia PSK sa skladá zo siedmych integrovaných projektových balíkov, ktorých vnútorná logika je postavená na prioritnej téme alebo aj územnej koncentrácii.  Základnou myšlienkou projektových balíčkov je integrácia opatrení a aktivít, vrátane investičných, v rôznych oblastiach tak, aby sa vzájomne podporili v ich príspevku k naplneniu cieľov stratégie.

Voľby v Prešovskom kraji

V tejto tematickej mape nájdete základný prehľad výsledkov volieb v Prešovskom kraji na úrovni okresov a obcí. Tematická mapa prezentuje výsledky volieb do NRSR, do VÚC, do samospráv obcí, prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. Volebné výsledky sú spracované za posledné 2 volebné obdobia.

Priemyselné parky a investičný potenciál kraja

V tejto tematickej mape nájdete základný prehľad o kraji a o možnostiach využitia priemyselných parkov, ktoré sú situované v Prešovskom samosprávnom kraji. Do mapy boli zaradené priemyselné parky z databázy SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu).

Kvalita mostov v Prešovskom kraji (2022, 2023)

Slovenská správa ciest (SSC) už dlhšiu dobu poskytuje viaceré kvalitné otvorené dáta prostredníctvom svojej cestnej databanky. Vďaka tomu bolo možné spracovať zaujímavé dáta o mostoch v Prešovskom kraji a vizualizovať ich pomocou Microsoft PowerBI dashboardov. V dashboarde sú dostupné dáta aktuálne k 1.1.2022 (2022) a 1.1.2023 (2023), vďaka čomu je možné porovnávať medziročné zmeny.

Kvalita mostov v Prešovskom kraji (2020, 2021)

Slovenská správa ciest (SSC) už dlhšiu dobu poskytuje viaceré kvalitné otvorené dáta prostredníctvom svojej cestnej databanky. Vďaka tomu bolo možné spracovať zaujímavé dáta o mostoch v Prešovskom kraji a vizualizovať ich pomocou Microsoft PowerBI dashboardov. V dashboarde sú dostupné dáta aktuálne k 1.1.2020 (2020) a 1.1.2021 (2021), vďaka čomu je možné porovnávať medziročné zmeny.

Cyklo PSK

V tejto tematickej mape nájdete priebeh Kostrovej siete cyklotrás Prešovského samosprávneho kraja, ktorú tvoria plánované, rozpracované a už aj zrealizované úseky cyklotrás.

Kostrová sieť cyklistických trás má plniť primárne cykloturistickú funkciu s dôrazom kladeným na dopravnú obslužnosť územia.

Projektové zámery miest a obcí

Prešovský samosprávny kraj eviduje zo strany miestnych samospráv viac ako 5 000 projektových zámerov súvisiacich s prípravou nového programového obdobia. Tento PowerBI dashboard ponúka základne sumárne prehľady nad zozbieranými dátami.

Odhad výberu podielových daní v porovnaní s plánovaným rozpočtom miest a obcí PSK

Výbor pre daňové prognózy (VpDP) publikuje strednodobú prognózu podielov z výnosu daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre samosprávy s cieľom informovať o aktuálnych odhadoch. Prognózy sú publikované a aktualizované približne každé 2-3 mesiace a to na súčasný rok + nasledujúce tri roky. V tematickej mape sú dostupné všetky prognózy od apríla 2020. Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé obce sú indikatívne a zohľadňujú pravidlá prerozdeľovacieho mechanizmu.

POLONINY TRAIL – Rozvoj okresu Snina

V tematickej mape sú prostredníctvom jednotlivých vrstiev zobrazené aktivity v okrese Snina súvisiace s rozvojom vo viacerých oblastiach. Zásadnou oblasťou je rozvoj cestovného ruchu, kde je vlajkovým projektom budovanie cyklotrasy „POLONINY TRAIL“, či zlepšenie infraštruktúry cestovného ruchu (turistické informačné centrá, služby, body záujmu,…). S tým úzko súvisí rozvoj malého a stredného podnikania – v tematickej mape je dostupná vrstva obcí, ktoré sa zapojili do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu v okrese Snina. Značné investície sú plánované v oblasti environmentálnej infraštruktúry v okrese (verejný vodovod, kanalizácia) – v tematickej mape sú dostupné vrstvy popisujúce súčasný stav a ďalšie informácii k aktivitám budovania verejného vodovodu vo väčšine obcí okresu Snina.

Príprava programového obdobia 2021 – 2027

Tematická mapa zobrazuje odpovede obcí a miest Prešovského kraja získané z dotazníkových prieskumov k 11.11.2020. Dotazníkový prieskum je realizovaný za účelom spolupráce pri príprave programového obdobia 2021 – 2027. Do konca roka 2020 je povinnosťou VÚC pripraviť dokument Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK, ktorého súčasťou budú aj integrované investičné balíčky. V rámci procesu získavania potrebných informácií pre prípravu tohto dokumentu sme vytvorili sériu dotazníkov z rôznych tematických oblastí na zmonitorovanie aktuálneho stavu a potrieb regiónu PSK.  V tematickej mape je tiež dostupná vrstva miest a obcí, ktoré pristúpili k podpisu memoranda o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie (IÚS).

Dotácie z Výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja 2020

Vrstva zobrazuje podporené projekty žiadateľov z Výzvy predsedu 2020 z rozpočtu PSK a ich distribúciu do miest a obcí. Žiadatelia sa mohli uchádzať o dotáciu v troch programoch.
Celková výška alokovaných prostriedkov: 224 600 €
– v programe „Šport„ 62 300 €
– v programe „Kultúra“: 149 900 €
– v programe „Sociálne služby“ 12 400€

Dotácie z Výzvy pre región 2020 Prešovského samosprávneho kraja

Tematická mapa zobrazuje podporené projekty žiadateľov z Výzvy pre Región 2020 z rozpočtu PSK a ich distribúciu do miest a obcí. Žiadatelia sa mohli uchádzať o dotáciu zo štyroch programov.

 

Mikroprogram PSK 2020

Tematická mapa zobrazuje podporené projekty žiadateľov o poskytnutie dotácie z Mikroprogramu PSK z rozpočtu PSK pre rok 2020 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života miest, obcí, právnických osôb, záujmových združení občanov, neziskových organizácií a iných oprávnených žiadateľov v okresoch PSK. Súčasťou mapy je aj polygonová vrstva zobrazujúca výšku alokovaných finančných prostriedkov na 1 000 obyvateľov. Rozdelenie dotácií bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 22.6.2020. Žiadatelia sa mohli uchádzať o dotáciu z programov Šport, Kultúra a Sociálne služby.

Zdravotná starostlivosť a sociálne služby

Tematická mapa zobrazuje lokalizáciu všetkých (verejných aj neverejných) ambulantných aj pohotovostných poskytovateľov všeobecnej zdravotnej a zubnej starostlivosti, lekární a predajní zdravotníckych pomôcok na území kraja. Prostredníctvom mapy je možné jednoducho vyhľadať aj všetky (verejné aj neverejné) ambulantné a pobytové sociálne služby poskytované na území kraja. Údaje sú aktualizované 2x denne z portálu e-VÚC, ktorý sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti v zdravotnej a sociálnej oblasti produkujú samosprávne kraje.

 

Turistika a Cestovný ruch

Mapa zobrazuje turistické atrakcie a body záujmu rôzneho typu, turistickú infraštruktúru a štatistiky cestovného ruchu. Primárnym prijímateľom sú obyvatelia a návštevníci kraja hľadajúci informácie o možnostiach turistického vyžitia v regióne. Hlavným dátovým zdrojom pre turistické atrakcie je OpenStreetMap  – otvorený projekt založený na kolektívnej spolupráci a koncepcii Open source, ktorého cieľom je tvorba voľných geografických dát (obsahuje len tie dáta, ktoré komunita prispievateľov nahrala do databázy).   Ďalšími vlastníkmi dát (zdroje) zobrazených v mape sú Prešovský samosprávny kraj, Štatistický Úrad SR, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska) a Prešovská univerzita.

 

Doprava v Prešovskom kraji

Tematická mapa zobrazuje líniové vrstvy diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I.,II. a III.triedy atď. na území Prešovského kraja. Súčasťou mapy sú aj polygónové vrstvy zobrazujúce počet kilometrov jednotlivých ciest a hustotu cestnej siete po okresoch.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) spravuje cestné komunikácie II. a III.triedy od 1.januára 2004. Za ich správu zodpovedá organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Správa a údržba ciest PSK.

 

Rómske komunity

Zlepšenie sociálnej a ekonomickej integrácie rómskych komunít je jedným z komponentov iniciatívy Európskej komisie „Catching-up Regions“ realizovanej v Prešovskom samosprávnom kraji v spolupráci so Svetovou Bankou. Cieľom je zadefinovať a navrhnúť integrované programy rozvoja pilotne vybraných samospráv, ktoré budú riešiť prioritné oblasti najmä bývanie, vzdelávanie, zamestnanosť, kvalita zdravia, pričom budú zohľadnené aj prierezové témy ako sú rovnosť príležitostí, boj proti chudobe a predchádzanie diskriminácii. Pre efektívne plnenie aktivít v tomto komponente ale aj pre širokú verejnosť je potrebné a užitočné disponovať kvalitnými priestorovými údajmi. Táto tematická mapa zobrazuje podiel a počet rómskeho obyvateľstva v obciach, ktoré sú súčasťou Atlasu rómskych komunít 2019.

Výzva pre región 2019

Tematická mapa zobrazuje podporené projekty žiadateľov z I. a II.kola Výzvy pre Región 2019 z rozpočtu PSK a ich distribúciu do miest a obcí. O dotáciu môžu subjekty žiadať v troch programoch: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK, Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom z EŠIF, Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK.

Organizácie PSK (január 2021)

Tematická mapa zobrazuje lokalizáciu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Medzi tieto organizácie patria školské (77), kultúrne (27), sociálne zariadenia (25) a organizácie Správy a údržby ciest PSK (8). Posledná aktualizácia údajov: január 2021.

Nezamestnanosť, ľudia a podnikanie

Mapa poskytuje prostredníctvom štatistických informácií komplexný prehľad predovšetkým o štruktúre nezamestnanosti, populácii (demografii) a ekonomike ako takej primárne z pohľadu zamestnávateľa, resp. potenciálneho zamestnávateľa (investora), ktorý je primárnym prijímateľom informácií. Sekundárnymi prijímateľmi informácií sú zástupcovia samospráv, občania, akademický a tretí sektor. Prostredníctvom mapy je možné prehliadať štruktúru uchádzačov o zamestnanie podľa profesie, vzdelania, doby trvania evidencie a vybrané demografické a ekonomické ukazovatele na úrovní obcí/okresov. Mapa obsahuje údaje z oblasti demografie a to prioritne na úrovni miest a obcí, prostredníctvom ktorých získa klient obraz o stave a vývoji populácie v regióne. Kombináciou vrstiev a pohľadov je možné vidieť a analyzovať stav a vývoj jednotlivých ukazovateľov v čase a priestore.

Ľudia a práca

Cieľom mapy je poskytnúť komplexné informácie o populácii (demografii) žijúcej v regióne a vybraných ekonomických ukazovateľoch. Dôraz je kladený na kľúčové štatistické údaje na úrovni obcí/miest a okresov z oblasti demografie (počet obyvateľov, hustota obyvateľstva, migračné saldo,…) , a z oblasti ekonomiky (miera nezamestnanosti, priemerné mzdy, voľné pracovné miesta,…). Primárnym prijímateľom informácií je bežný občan, sekundárnymi sú zástupcovia samospráv, akademický, súkromný a tretí sektor. Kombináciou vrstiev a pohľadov je možné vidieť a analyzovať stav a vývoj jednotlivých ukazovateľov v čase a priestore.
Scroll to top