Marginalizované rómske komunity
Atlas rómskych komunít 2004, 2013, 2019

Informácie o tematickej mape

Zlepšenie sociálnej a ekonomickej integrácie rómskych komunít je jedným z komponentov iniciatívy Európskej komisie „Catching-up Regions“ realizovanej v Prešovskom samosprávnom kraji v spolupráci so Svetovou Bankou. Cieľom je zadefinovať a navrhnúť integrované programy rozvoja pilotne vybraných samospráv, ktoré budú riešiť prioritné oblasti najmä bývanie, vzdelávanie, zamestnanosť, kvalita zdravia, pričom budú zohľadnené aj prierezové témy ako sú rovnosť príležitostí, boj proti chudobe a predchádzanie diskriminácii.

Pre efektívne plnenie aktivít v tomto komponente ale aj pre širokú verejnosť je potrebné a užitočné disponovať kvalitnými priestorovými údajmi. Táto tematická mapa zobrazuje podiel a počet rómskeho obyvateľstva v obciach, ktoré sú súčasťou Atlasu rómskych komunít 2004, 2013 a 2019.

Zdroj:
Atlas rómskych komunít 2019
Atlas rómskych komunít 2013
Atlas rómskych komunít 2004

Nenašli ste čo ste hľadali?