From 1 - 10 / 94
  • Výsledky prezidentských volieb v Prešovskom samosprávnom kraji v roku 2019 (okresy). Legislatívne podmienky a zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, https://volby.statistics.sk/

  • Výskyt úmrtí v danej populácii sledovaný ako hromadný demografický jav (počet v jednotkách). Údaje sú dostupné od roku 1996 a sú aktualizované ročne - obecná úroveň. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, http://datacube.statistics.sk/

  • Súčet prirodzeného prírastku a migračného salda (počet v jednotkách). Záporný súčet sa označuje ako celkový úbytok. Údaje sú dostupné od roku 1996 a sú aktualizované ročne - obecná úroveň. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, http://datacube.statistics.sk/

  • Celkový prírastok k strednému stavu obyvateľov za rok (v promile). Celkový prírastok - súčet prirodzeného prírastku a migračného salda. Záporný súčet sa označuje ako celkový úbytok. Údaje sú dostupné od roku 1996 a sú aktualizované ročne - okresná úroveň. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, http://datacube.statistics.sk/

  • Výsledky parlamentných volieb v Prešovskom samosprávnom kraji v roku 2020 (okresy). Legislatívne podmienky a zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, https://volby.statistics.sk/

  • Ukončenie vnútromaternicového vývoja ľudského jedinca pôrodom alebo potratom (počet v jednotkách). Údaje sú dostupné od roku 1996 a sú aktualizované ročne - okresná úroveň. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, http://datacube.statistics.sk/

  • Údaje sú integrované z Mapy regionálneho školstva Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI) a Školských výpočtových stredísk. Mapa regionálneho školstva a jej údaje slúžia najmä na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Regionálne školstvo predstavuje komplikovaný systém zložený z rôznych typov škôl s rozmanitou organizačnou štruktúrou. Je preto často zložité porovnať si informácie o školách medzi sebou. Historicky informácie o školách zbieral Ústav informácií a prognóz školstva, v súčasnosti Centrum vedecko-technických informácií SR, ale pre ich komplexnosť a komplikovanosť nie je vždy jednoduché im porozumieť alebo vztiahnuť na konkrétne školy alebo do konkrétneho regiónu. Dataset obsahuje údaje z Registra škôl a školských zariadení, Eduzberu, zo školských výkazov a z Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEM). Údaje sú aktuálne k 15.9.2020. V prípade nezrovnalostí v datasete prosím kontaktujte priamo CVTI na http://mapaskol.iedu.sk/mrs-error-form.aspx alebo platformu Prešovského samosprávneho kraja geopresovregion.sk prostredníctvom formulára: https://geopresovregion.sk/home/kontakt/ Pre lepšie vysvetlenie údajov v datasete poslúžia číselníky nadväzujúce na Register škôl a školských zariadení dostupné na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/registre/ciselniky/ciselniky-nadvazujuce-na-register.html?page_id=9336.

  • Migračné saldo k strednému stavu obyvateľov za rok (v promile). Migračné saldo - alebo tiež čistá migrácia predstavuje rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných (počet v jednotkách). Údaje sú dostupné od roku 1996 a sú aktualizované ročne - okresná úroveň. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, http://datacube.statistics.sk/

  • Uchádzači o zamestnanie podľa profesie (podiel v percentách). Uchádzač o zamestnanie (UoZ) - je ním občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý - nie je zamestnanec, - nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, - neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, - nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine. Z hľadiska poslednej vykonávanej profesie pred zaradením do evidencie sa UoZ členia podľa medzinárodnej klasifikácie ISCO-08 do desiatich hlavných tried (po kliknutí nižšie na "pridať do mapy" je možné priestorovo zobraziť podiel UoZ v jednotlivých triedach) : 1 - Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 2 - Špecialisti 3 - Technici a odborní pracovníci 4 - Administratívni pracovníci 5 - Pracovníci v službách a obchode 6 - Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 0 - Príslušníci ozbrojených síl BPZBZ - bezprostredne pred zaradením bez zamestnania Najznámejšie pracovne portály: www.profesia.sk, www.istp.sk Po stiahnutí CSV súboru sú dostupné aj počty UoZ v absolútnych číslach. Údaje sú dostupné od januára 2019 a sú aktualizované mesačne - okresná úroveň Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR ---English--- Jobseekers according to profession (share in %). A jobseeker - is a citizen who can work, wants to work and searching for employment and is registered in the Labour Office register of candidates for employment In terms of the last profession before registering to jobseekers evidence, jobseekers are classified according to the international classification ISCO-08 to the 10 main classes (for displaying the share of jobseekers in each classes in the map, please click on "add to map" below): 1 - Legislators, executives 2 - Specialists 3 - Technicians and specialists 4 - Administrative staff 5 - Service and sales staff 6 - Skilled agricultural, forestry and fishery workers 7 - Skilled workers and craftsmen 8 - Machine operators and installers 9 - Ancillary and unskilled workers 0 - Members of the armed forces BPZBZ - before registering without employment The most popular work portal: www.profesia.sk, www.istp.sk After downloading CSV file, the numbers of jobseekers in absolute numbers are also available. Data available since January 2019 and are updated monthly - district level Source: Central Office of Labour, Social Affairs and Family of SR

  • Priemerný vek pri úmrtí - ženy (v rokoch). Vážený aritmetický priemer počtu rokov pri úmrtí. Údaje sú dostupné od roku 1993 a sú aktualizované ročne - okresná úroveň. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, http://datacube.statistics.sk/ ---English--- Mean age of date - women (in years). Weighted arithmetic mean of deaths. Data available since 1993 and updated annually - district level Source: Statistical Office of the Slovak Republic