From 1 - 10 / 12
  • Výkres prvkov územného systému ekologickej stability (ÚPN 2019). Výkres obsahuje návrh prvkov kostry územného systému ekologickej stability územia. Publikovanie rastrovej vrstvy na geopresovregion.sk umožňuje nakladanie vrstvy pre účely priestorovej korelácie daného výkresu s ostatnými javmi či objektami. Vrstva je orezaná s 2km obalovou zónou. Dataset bol vytvorený georeferencovaním - čo je proces priradenia súradníc x, y pomocou tzv. kontrolných bodov k rastrovému súboru. Na základe rozlíšenia pôvodného rastra sa v datasete môžu nachádzať odchýlky umiestnenia rastra do 200m.

  • Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (ÚPN 2019). Výkres obsahuje návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania územia. Publikovanie rastrovej vrstvy na geopresovregion.sk umožňuje nakladanie vrstvy pre účely priestorovej korelácie daného výkresu s ostatnými javmi či objektami. Vrstva je orezaná s 2km obalovou zónou. Dataset bol vytvorený georeferencovaním - čo je proces priradenia súradníc x, y pomocou tzv. kontrolných bodov k rastrovému súboru. Na základe rozlíšenia pôvodného rastra sa v datasete môžu nachádzať odchýlky umiestnenia rastra do 200m.

  • Výkres koncepcie verejného technického vybavenia - energetika (ÚPN 2019). Výkres obsahuje stav a návrh technickej infraštruktúry (zásobovanie zemným plynom, telekomunikácie, zásobovanie elektrickou energiou). Publikovanie rastrovej vrstvy na geopresovregion.sk umožňuje nakladanie vrstvy pre účely priestorovej korelácie daného výkresu s ostatnými javmi či objektami. Vrstva je orezaná s 2km obalovou zónou. Dataset bol vytvorený georeferencovaním - čo je proces priradenia súradníc x, y pomocou tzv. kontrolných bodov k rastrovému súboru. Na základe rozlíšenia pôvodného rastra sa v datasete môžu nachádzať odchýlky umiestnenia rastra do 200m.

  • Projektové zámery na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions. Údaje platné k jún/2022.

  • Výkres ochrany prírody a krajiny (ÚPN 2019). Výkres obsahuje súčasný stav a návrh ochrany prírody a krajiny. Publikovanie rastrovej vrstvy na geopresovregion.sk umožňuje nakladanie vrstvy pre účely priestorovej korelácie daného výkresu s ostatnými javmi či objektami. Vrstva je orezaná s 2km obalovou zónou. Dataset bol vytvorený georeferencovaním - čo je proces priradenia súradníc x, y pomocou tzv. kontrolných bodov k rastrovému súboru. Na základe rozlíšenia pôvodného rastra sa v datasete môžu nachádzať odchýlky umiestnenia rastra do 200m.

  • Výkres vyhodnotenia perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely (ÚPN 2019). Výkres obsahuje vyhodnotenie záberu PP a LP. Publikovanie rastrovej vrstvy na geopresovregion.sk umožňuje nakladanie vrstvy pre účely priestorovej korelácie daného výkresu s ostatnými javmi či objektami. Vrstva je orezaná s 2km obalovou zónou. Dataset bol vytvorený georeferencovaním - čo je proces priradenia súradníc x, y pomocou tzv. kontrolných bodov k rastrovému súboru. Na základe rozlíšenia pôvodného rastra sa v datasete môžu nachádzať odchýlky umiestnenia rastra do 200m.

  • Výkres koncepcie verejného dopravného vybavenia (ÚPN 2019). Výkres obsahuje komplexný návrh dopravy, návrh diaľnic, rýchlostných a ostatných komunikácií regiónu a dopravných zariadení a služieb. Publikovanie rastrovej vrstvy na geopresovregion.sk umožňuje nakladanie vrstvy pre účely priestorovej korelácie daného výkresu s ostatnými javmi či objektami. Vrstva je orezaná s 2km obalovou zónou. Dataset bol vytvorený georeferencovaním - čo je proces priradenia súradníc x, y pomocou tzv. kontrolných bodov k rastrovému súboru. Na základe rozlíšenia pôvodného rastra sa v datasete môžu nachádzať odchýlky umiestnenia rastra do 200m.

  • Poloniny Trail Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa v rámci výstupov Akčného plánu iniciatívy Európskej komisie za podpory Svetovej Banky „Catching-up Regions II“ zaviazal účinne podporovať rozvoj endogénneho potenciálu cestovného ruchu v oblasti Národného parku Poloniny. Na tento účel bol navrhnutý expertmi Svetovej banky tzv. „Poloniny trail“ – viacúčelová turistická trasa, ktorá sa bude napájať na sieť existujúcich cykloturistických trás vedúcich po miestnych komunikáciách. Vytvorenie „Poloninskej turistickej trasy“ sa zakladá na zrekonštruovaní a vybudovaní mäkkej a tvrdej infraštruktúry ako východiskových podmienok zlepšenia dostupnosti medzi obcami a skvalitnenia súčasnej turistickej a cyklistickej infraštruktúry.

  • Medzinárodná cyklomagistrála EUROVELO 11 - generalizovaný priebeh cez Prešovský samosprávny kraj. Cyklotrasa je súčasťou Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja (2019), výkres č. 3 - Verejné dopravné vybavenie

  • Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) - aktualizované údaje k dátumu september/2021. Zdrojom údajov je koncepčný dokument pre oblasť budovania siete cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji "Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom kraji" - dokument bol vypracovaný k decembru 2018 a vychádza z Generelu dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja, ktorý definuje základné smerovanie hlavných diaľkových cyklistických trás. Cieľom vypracovania koncepcie je zefektívnenie a zabezpečenie lepšej konzistentnosti rozvoja cyklistickej infraštruktúry v Prešovskom kraji a stanovenie postupu na efektívnu realizáciu jednotlivých diaľkových trás. Tvorí tak základ pre aktivity na území kraja, dotknutých samospráv a ďalších organizácií, ktoré budú mať záujem podieľať sa na realizácií tejto infraštruktúry. Ďalšie informácie k dokumentu sú dostupné na https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-sr/dokumenty-oddelenia-strategickeho-planovania/kostrova-siet-cyklistickych-tras-psk.html Navrhovaný rozsah 10 hlavných cyklistických vetiev zabezpečí prepojenie najvýznamnejších turistických destinácií na území kraja s napojením na turistické ciele susedných krajov (Košický a Žilinský kraj) a štátov (Ukrajiny, Poľska a Maďarska)., základnú os siete v PSK bude tvoriť medzinárodná diaľková cyklotrasa Eurovelo 11: EV11 EuroVelo 11: Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa - Prešov - Seniakovce P1 Vysoké Tatry: Podbanské - Tatranská Kotlina - Ždiar /Osturňa/ P2 Tatry - Pieniny: Štrba - Poprad - Kežmarok - Sp.Belá /odbočenie Tatranská Kotlina/ - Podolinec - Červený Kláštor P3 Levočská : Kežmarok - Tvarožná - Levoča - Spišské Podhradie - Vyšný Slavkov - Lipany P4 Čergovská: Čirč - Bardejov - Svidník P5 Vranovská: Prešov - Hanušovce nad Topľou - Vranov nad Topľou P6 Šarišská: Prešov - Bardejov P7 Dukla - Domaša: Vyšný Komárnik - Svidník - Stropkov - Vranov nad Topľou - Nižný Hrušov P8 Bukovská: Krajná Poľana - Medzilaborce - Snina P9 Zemplín - Poloniny: Humenné - Snina - Stakčín - Ruské sedlo PL, napojenie na UA - Sninské rybníky - Strihovce - Ubľa - UA Typ cesty: CYK - cyklistická komunikácia - cyklistická cestička, cyklistický pruh MK - miestna komunikácia UK - účelová komunikácia KASC - krajské a štátne cesty 1., 2. a 3. triedy