From 1 - 1 / 1
  • Projektové zámery na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions. Údaje platné k jún/2022.