From 1 - 2 / 2
  • Výskyt ochorenia COVID-19 na Slovensku (definičné body obcí). Dátový súbor je integrovaný z Národného centra zdravotníckych informácií, Dataset obsahuje celkový počet potvrdených prípadov COVID-19 od 10.4.2020 (Národné centrum zdravotníckych informácií poskytuje strojovo-spracovateľné údaje zobraziteľné na úroveň obcí iba v tejto forme). Dáta sú aktualizované denne a sú aktuálne vždy k predchádzajúcemu dňu.

  • Definičný bod obce - ťažisko osídlenia obce. Dátový súbor bol vytvorený spojením údajov z OpenStreetMap (bodová vrstva sídel) s údajmi zo ZB GIS (kódy obcí a okresov), následním očistením datasetu od sídlisk a mestských/obecných lokalít, ktoré boli súčasťou datasetu z OpenStreetMap a následným priradením geografických súradníce (zemepisná širka -Y, dĺžka -X). Správnosť údajov garantovaná na 99,9%. Dataset je vytvorený pôvodne pre Národné centrum zdravotníckych informácií za účelom automatického priraďovania výskytu nových pacientov s ochorením COVID-19 do mapy.