From 1 - 1 / 1
  • Vrstva zobrazuje vybrané objekty z databázy Registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP). Ústredný zoznam pamiatkového fondu obsahuje 4 registre - register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, register hnuteľných národných kultúrnych pamiatok (nezverejňuje sa), register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón. Vybrané pamiatkové objekty sú spracované z voľne dostupných údajov Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, v členení kostoly/kláštory/kalvárie.