From 1 - 2 / 2
  • Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) - aktualizované údaje k dátumu september/2021. Zdrojom údajov je koncepčný dokument pre oblasť budovania siete cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji "Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom kraji" - dokument bol vypracovaný k decembru 2018 a vychádza z Generelu dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja, ktorý definuje základné smerovanie hlavných diaľkových cyklistických trás. Cieľom vypracovania koncepcie je zefektívnenie a zabezpečenie lepšej konzistentnosti rozvoja cyklistickej infraštruktúry v Prešovskom kraji a stanovenie postupu na efektívnu realizáciu jednotlivých diaľkových trás. Tvorí tak základ pre aktivity na území kraja, dotknutých samospráv a ďalších organizácií, ktoré budú mať záujem podieľať sa na realizácií tejto infraštruktúry. Ďalšie informácie k dokumentu sú dostupné na https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-sr/dokumenty-oddelenia-strategickeho-planovania/kostrova-siet-cyklistickych-tras-psk.html Navrhovaný rozsah 10 hlavných cyklistických vetiev zabezpečí prepojenie najvýznamnejších turistických destinácií na území kraja s napojením na turistické ciele susedných krajov (Košický a Žilinský kraj) a štátov (Ukrajiny, Poľska a Maďarska)., základnú os siete v PSK bude tvoriť medzinárodná diaľková cyklotrasa Eurovelo 11: EV11 EuroVelo 11: Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa - Prešov - Seniakovce P1 Vysoké Tatry: Podbanské - Tatranská Kotlina - Ždiar /Osturňa/ P2 Tatry - Pieniny: Štrba - Poprad - Kežmarok - Sp.Belá /odbočenie Tatranská Kotlina/ - Podolinec - Červený Kláštor P3 Levočská : Kežmarok - Tvarožná - Levoča - Spišské Podhradie - Vyšný Slavkov - Lipany P4 Čergovská: Čirč - Bardejov - Svidník P5 Vranovská: Prešov - Hanušovce nad Topľou - Vranov nad Topľou P6 Šarišská: Prešov - Bardejov P7 Dukla - Domaša: Vyšný Komárnik - Svidník - Stropkov - Vranov nad Topľou - Nižný Hrušov P8 Bukovská: Krajná Poľana - Medzilaborce - Snina P9 Zemplín - Poloniny: Humenné - Snina - Stakčín - Ruské sedlo PL, napojenie na UA - Sninské rybníky - Strihovce - Ubľa - UA Typ cesty: CYK - cyklistická komunikácia - cyklistická cestička, cyklistický pruh MK - miestna komunikácia UK - účelová komunikácia KASC - krajské a štátne cesty 1., 2. a 3. triedy

  • Poloniny Trail (pracovná verzia) Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa v rámci výstupov Akčného plánu iniciatívy Európskej komisie za podpory Svetovej Banky „Catching-up Regions II“ zaviazal účinne podporovať rozvoj endogénneho potenciálu cestovného ruchu v oblasti Národného parku Poloniny. Na tento účel bol navrhnutý expertmi Svetovej banky tzv. „Poloniny trail“ – viacúčelová turistická trasa, ktorá sa bude napájať na sieť existujúcich cykloturistických trás vedúcich po miestnych komunikáciách. Vytvorenie „Poloninskej turistickej trasy“ sa zakladá na zrekonštruovaní a vybudovaní mäkkej a tvrdej infraštruktúry ako východiskových podmienok zlepšenia dostupnosti medzi obcami a skvalitnenia súčasnej turistickej a cyklistickej infraštruktúry.