From 1 - 10 / 54
  • Vrstva zobrazuje lokalizáciu všetkých (verejných aj neverejných) ambulantných aj pohotovostných poskytovateľov všeobecnej, špecializovanej a zubnej starostlivosti, lekární a predajní zdravotníckych pomôcok na území kraja. Údaje sú aktualizované denne z portálu e-VÚC, ktorý sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti v zdravotnej a sociálnej oblasti produkujú samosprávne kraje. Údajová sada obsahuje aj informáciou a zazmluvnených zdravotných poisťovniach poskytovateľom.

  • Prehľad vybraných odpovedí obcí a miest Prešovského kraja, ktoré boli získané z dotazníkových prieskumov k 15.1.2021 (tematická oblasť „Cestovný ruch“). Dotazníkový prieskum je realizovaný za účelom spolupráce pri príprave programového obdobia 2021 – 2027. Do konca roka 2020 je povinnosťou VÚC pripraviť dokument Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK, ktorého súčasťou budú aj integrované investičné balíčky. V rámci procesu získavania potrebných informácií pre prípravu tohto dokumentu bola vytvorená séria dotazníkov z rôznych tematických oblastí na zmonitorovanie aktuálneho stavu a potrieb regiónu PSK.

  • Strategicko - plánovacie regióny (SPR) Prešovského samosprávneho kraja predstavujú medzistupeň medzi lokálnou (obce a mestá) a regionálnou (kraj) úrovňou. Cieľom vytvorenia SPR je vypracovanie adresnejších stratégií v novom programovom období 2021 - 2027, ktoré budú zohľadňovať špecifickosť jednotlivých regiónov, ako aj efektívnejšie riadenie, rozhodovanie, plánovanie a financovanie v území. Inštitút rozvoja Úradu PSK navrhol na základe historicko-geografických faktorov, sídelnej štruktúry a štruktúry obyvateľstva, dopravnej infraštruktúry, ekonomických a ďalších faktorov rozdeliť územie PSK na tri strategicko-plánovacie regióny: SPR Spiš - okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča SPR Šariš - okresy Prešov, Sabinov, Bardejov a Svidník SPR Horný Zemplín – okresy Humenné, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce a Snina. Podrobnejšie informácie o manažovaní nového programového obdobia 2021 - 2027 je možné nájsť na stránke https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/programove-obdobie-2021-2027/

  • Vrstva zobrazuje podporené projekty žiadateľov o poskytnutie dotácie pre dotačnú schému Výzva pre Región 2021 z rozpočtu PSK a ich distribúciu do miest a obcí.

  • Vrstva zobrazuje podporené projekty žiadateľov o poskytnutie dotácie pre dotačnú schému Výzva poslancov PSK 2021 z rozpočtu PSK a ich distribúciu do miest a obcí.

  • Rozmiestnenie TIC/IC v Prešovskom samosprávnom kraji podľa počtu a funkcionality 2019 Atribút "Functional" môže nadobúdať hodnoty: a - Vysoko profesionálne ĽZ, dobré priestorové podmienky a kvalitná práca TIC b - Vysoká personálny a finančná závislosť od mesta/obce - s: sezónnosť c - IS v súvisiacom podnikaní - doplnková služba d - Špeciálna TIC v prírode (PIENAP, MŽP SR) e - Veľmi nízka kvalita IC (minimálna funkčnosť) Zber údajov bol realizovaný v prvej etape Iniciatívy "Catching-up Regions".

  • Vrstva zobrazuje podporené projekty žiadateľov o poskytnutie dotácie pre dotačnú schému Mikroprogram PSK z rozpočtu PSK pre rok 2020 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života miest, obcí, právnických osôb, záujmových združení občanov, neziskových organizácií a iných oprávnených žiadateľov v okresoch Prešovského samosprávneho kraja. Rozdelenie dotácií bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 22.6.2020. Žiadatelia sa mohli uchádzať o dotáciu v programoch Šport, Kultúra a Sociálne služby, kde: - minimálna výška dotácie na jednu žiadosť = 700 € - maximálna výška dotácie na jednu žiadosť = 10 000 € - spolufinancovanie podporenej činnosti = min. 20 % zo schválenej dotácie Úspešných bolo 430 z celkového počtu 579 žiadateľov. Celková výška alokovaných prostriedkov: 1,01 mil. € - v programe Šport: 286 tisíc € (125 úspešných z celkového počtu 164 žiadateľov) - v programe Kultúra: 637 tisíc € (275 úspešných z celkového počtu 378 žiadateľov) - v programe Sociálne služby: 88 tisíc € (30 úspešných z celkového počtu 37 žiadateľov) Viac o grantových schémach PSK 2020: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/poskytovanie-dotacii/grantova-schema-2020/

  • Vrstva zobrazuje podporené projekty žiadateľov o poskytnutie dotácie pre dotačnú schému Výzva poslancov PSK 2019 z rozpočtu PSK a ich distribúciu do miest a obcí.

  • Územie udržateľného mestského rozvoja (UMR) je územie jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a medzi komunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov. Územie UMR predstavuje špecifický strategicko-plánovací región, kde gestorom je jadrové mesto mestského regiónu. V PSK boli z národnej úrovne identifikované 3 územia udržateľného mestského rozvoja (UMR): mesto Prešov, mestá Poprad - Svit - Kežmarok, mesto Humenné.

  • Prehľad vybraných odpovedí obcí a miest Prešovského kraja, ktoré boli získané z dotazníkových prieskumov k 15.1.2021 (tematická oblasť „Podnikanie, VaV, konkurencieschopnosť regiónu“). Dotazníkový prieskum je realizovaný za účelom spolupráce pri príprave programového obdobia 2021 – 2027. Do konca roka 2020 je povinnosťou VÚC pripraviť dokument Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK, ktorého súčasťou budú aj integrované investičné balíčky. V rámci procesu získavania potrebných informácií pre prípravu tohto dokumentu bola vytvorená séria dotazníkov z rôznych tematických oblastí na zmonitorovanie aktuálneho stavu a potrieb regiónu PSK.