From 1 - 10 / 13
  • Vrstva zobrazuje lokalizáciu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Medzi tieto organizácie patria školské zariadenia (72), kultúrne zariadenia (27), sociálne zariadenia (25) a organizácie Správy a údržby ciest PSK (8). Posledná aktualizácia údajov: september 2021.

  • Prehľad vybraných odpovedí obcí a miest Prešovského kraja, ktoré boli získané z dotazníkových prieskumov k 15.1.2021 (tematická oblasť „Podnikanie, VaV, konkurencieschopnosť regiónu“). Dotazníkový prieskum je realizovaný za účelom spolupráce pri príprave programového obdobia 2021 – 2027. Do konca roka 2020 je povinnosťou VÚC pripraviť dokument Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK, ktorého súčasťou budú aj integrované investičné balíčky. V rámci procesu získavania potrebných informácií pre prípravu tohto dokumentu bola vytvorená séria dotazníkov z rôznych tematických oblastí na zmonitorovanie aktuálneho stavu a potrieb regiónu PSK.

  • Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) - aktualizované údaje k dátumu september/2021. Zdrojom údajov je koncepčný dokument pre oblasť budovania siete cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji "Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom kraji" - dokument bol vypracovaný k decembru 2018 a vychádza z Generelu dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja, ktorý definuje základné smerovanie hlavných diaľkových cyklistických trás. Cieľom vypracovania koncepcie je zefektívnenie a zabezpečenie lepšej konzistentnosti rozvoja cyklistickej infraštruktúry v Prešovskom kraji a stanovenie postupu na efektívnu realizáciu jednotlivých diaľkových trás. Tvorí tak základ pre aktivity na území kraja, dotknutých samospráv a ďalších organizácií, ktoré budú mať záujem podieľať sa na realizácií tejto infraštruktúry. Ďalšie informácie k dokumentu sú dostupné na https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-sr/dokumenty-oddelenia-strategickeho-planovania/kostrova-siet-cyklistickych-tras-psk.html Navrhovaný rozsah 10 hlavných cyklistických vetiev zabezpečí prepojenie najvýznamnejších turistických destinácií na území kraja s napojením na turistické ciele susedných krajov (Košický a Žilinský kraj) a štátov (Ukrajiny, Poľska a Maďarska)., základnú os siete v PSK bude tvoriť medzinárodná diaľková cyklotrasa Eurovelo 11: EV11 EuroVelo 11: Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa - Prešov - Seniakovce P1 Vysoké Tatry: Podbanské - Tatranská Kotlina - Ždiar /Osturňa/ P2 Tatry - Pieniny: Štrba - Poprad - Kežmarok - Sp.Belá /odbočenie Tatranská Kotlina/ - Podolinec - Červený Kláštor P3 Levočská : Kežmarok - Tvarožná - Levoča - Spišské Podhradie - Vyšný Slavkov - Lipany P4 Čergovská: Čirč - Bardejov - Svidník P5 Vranovská: Prešov - Hanušovce nad Topľou - Vranov nad Topľou P6 Šarišská: Prešov - Bardejov P7 Dukla - Domaša: Vyšný Komárnik - Svidník - Stropkov - Vranov nad Topľou - Nižný Hrušov P8 Bukovská: Krajná Poľana - Medzilaborce - Snina P9 Zemplín - Poloniny: Humenné - Snina - Stakčín - Ruské sedlo PL, napojenie na UA - Sninské rybníky - Strihovce - Ubľa - UA Typ cesty: CYK - cyklistická komunikácia - cyklistická cestička, cyklistický pruh MK - miestna komunikácia UK - účelová komunikácia KASC - krajské a štátne cesty 1., 2. a 3. triedy

  • Dataset obsahuje vekovú štruktúru obyvateľstva vo veku 65+ (muži + ženy) - poproduktvíny vek k 31.12. príslušného roka. Údaje sú dostupné za rok 1996 - okresná úroveň. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, http://datacube.statistics.sk/

  • Dataset obsahuje vekovú štruktúru obyvateľstva vo veku 15-64 rokov - produktívny vek (muži + ženy) k 31.12. príslušného roka. Údaje sú dostupné za rok 1996 - okresná úroveň. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, http://datacube.statistics.sk/

  • Dataset obsahuje vekovú štruktúru obyvateľstva vo veku 0-14 rokov - predproduktívny vek (muži + ženy) k 31.12. príslušného roka. Údaje sú dostupné za rok 1996 - okresná úroveň. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, http://datacube.statistics.sk/

  • Prehľad vybraných odpovedí obcí a miest Prešovského kraja, ktoré boli získané z dotazníkových prieskumov k 15.1.2021 (tematická oblasť „Cestovný ruch“). Dotazníkový prieskum je realizovaný za účelom spolupráce pri príprave programového obdobia 2021 – 2027. Do konca roka 2020 je povinnosťou VÚC pripraviť dokument Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK, ktorého súčasťou budú aj integrované investičné balíčky. V rámci procesu získavania potrebných informácií pre prípravu tohto dokumentu bola vytvorená séria dotazníkov z rôznych tematických oblastí na zmonitorovanie aktuálneho stavu a potrieb regiónu PSK.

  • Dataset obsahuje vekovú štruktúru obyvateľstva vo veku 65+ (muži + ženy) - poproduktvíny vek k 31.12. príslušného roka. Údaje sú dostupné za rok 1996 - obecná úroveň. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, http://datacube.statistics.sk/

  • Domovy sociálnych služieb (DSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja - stav zariadenia v súlade s Pandemickým plánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre prípad pandémie. Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou prepína štatutár alebo písomne poverená osoba štatutárom podľa miery naplnenia indikátorov pre jednotlivé fázy/farby, ktoré sú získavané zo zariadení DSS na dennej báze. Zelená fáza: štádium bez významného výskytu ochorenia Covid-19. Oranžová fáza: - suspektná osoba, - zhoršená situácia v okrese podľa RÚVZ - kontakt s potvrdenou osobou (nízky čas expozície do 15 min) - návrat z rizikovej krajiny splnené aspoň 2 indikátory z uvedených. Červená fáza: - kontakt s potvrdenou osobou (vysoký čas expozície viac ako 15 minút) - potvrdenie ochorenia Covid-19 (klient, zamestnanec, rodinný príslušník) - situácia v okrese podľa RÚVZ splnený je aspoň 1 indikátor z uvedených. Následne zariadenia prijímajú opatrenia, ktoré zodpovedajú príslušnej fáze Covid-19 semafora. Úplné znenie Pandemického plánu MPSVaR je dostupné na https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pandemicky-plan-mpsvr-sr/pandemicky-plan-mpsvrsr-final-02-10-2020.pdf Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava v zmysle zákona o sociálnych službách - Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb PSK (eVUC)

  • Prehľad vybraných odpovedí obcí a miest Prešovského kraja, ktoré boli získané z dotazníkových prieskumov k 15.1.2021 (tematická oblasť „Životné prostredie, technická a dopravná infraštruktúra“). Dotazníkový prieskum je realizovaný za účelom spolupráce pri príprave programového obdobia 2021 – 2027. Do konca roka 2020 je povinnosťou VÚC pripraviť dokument Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK, ktorého súčasťou budú aj integrované investičné balíčky. V rámci procesu získavania potrebných informácií pre prípravu tohto dokumentu bola vytvorená séria dotazníkov z rôznych tematických oblastí na zmonitorovanie aktuálneho stavu a potrieb regiónu PSK.